Senast ändrad: 16 oktober 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Digital kompetens för alla i skolväsendet

Digital kompetens för alla i skolväsendet

Digital kompetens och ökad måluppfyllelse

Digital kompetens handlar om att kunna verka – och påverka – i ett digitaliserat samhälle. I skolans värld handlar det också om att kunna använda digitala verktyg för att stödja lärandet. Detta kräver insikter såväl om lärandeprocesser som hanteringen av tekniken. Det behövs även kunskap om arbetsmetoder som kan ge mervärde till undervisningen. Dessutom kan digitalt stöd användas för att underlätta skolpersonalens dagliga arbete och skapa en välfungerande organisation.

Fortbildning, uppföljning och likvärdighet

Andra områden som projektet arbetar med rör digital kompetens till stöd för ökad inkludering och anpassning av undervisningen efter särskilda behov, samt spridning av digital kompetens för att uppnå en likvärdighet i skolväsendet över landet. Projektet vill lyfta kompetensutveckling på alla nivåer i skolan – från barn och elever till skolans medarbetare och till beslutsfattare. En central fråga är hur uppföljning kan säkerställa att arbetet med digitaliseringen sker utifrån skolans styrdokument.

I bred samverkan

Arbetet i projektet utgår från en användarcentrerad ansats och drivs av en projektgrupp med aktörer från olika delar av skolväsendet. Referensgrupper och aktiviteter som rundabordssamtal, workshops, regionala möten, digitala rådslag, djupintervjuer och uppsökande verksamhet används för att samla in underlag och nå så stora delar av skolsverige som möjligt. I arbetet ingår bland annat att kartlägga behov och resurser, och att initiera aktiviteter och föreslå insatser. Syftet att stödja huvudmännen att nå målen i digitaliseringsstrategin till år 2022.

Mål

Det övergripande målet för fokusområdet är att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.

Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.

Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen

Psykosocial arbetsmiljö handlar om trivsel, rättvisa och enskildas upplevelse av att trivas på jobbet.

Kalender

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket