Senast ändrad: 23 maj 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Delmål 1.3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen

Riksdagen har i en översiktsrapport beskrivit svårigheterna att mäta resultat i form av förbättrade studieprestationer, men konstaterar att det finns studier som visar positiva effekter på undervisning och lärande i skolan med användningen av digitala verktyg.

Både Riksdagen och Digitaliseringskommissionen anger att framgångsfaktorer är lärarens digitala kompetens, förmåga att leda skolarbetet, integrera digitala verktyg och resurser i undervisningen och ge eleverna tydliga men uppnåbara utmaningar.

Detta förutsätter att förskollärare, lärare och annan personal är förtrogna med att använda digitala verktyg och kan välja digitala lärresurser utifrån bedömningar av det pedagogiska värdet och utifrån barn och elevers olika behov och förutsättningar. Utan tillräcklig kompetens kan användandet av digitala verktyg och digitala lärresurser leda till att dessa an- vänds felaktigt och får då en negativ inverkan på elevers studiero. Att det finns risk för stress och distraktioner är även något som riksdagens översiktsrapport konstaterar.

Med digitala lärresurser avses allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande. Det är viktigt att personer som ska arbeta med barn och elever ges möjlighet att utveckla digital kompetens både under sin utbildning men även genom den kompetensutveckling som de deltar i under sin anställning. För att barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt är det även av vikt med ett bra samarbete mellan personal som arbetar med barn och elever och skolbiblioteken.

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning och källkritik. Förskolechefer, rektorer och huvudmän behöver därför skapa förutsättningar för persona- lens kompetensutveckling så att eleverna ges möjligheter att stärka dessa kompetenser även i arbetet med digitala verktyg.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket