Senast ändrad: 16 oktober 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Likvärdig tillgång och användning

Fokusområdet handlar om tillgång och användning av lämpliga digitala verktyg och lärresurser samt den infrastruktur som behövs för att stödja verksamheten. Området handlar också om hur dessa delar kan samspela med varandra så att barn, elever och personal får en smidig användning av digitala verktyg. Digitaliseringen ska stötta elevernas lärande och underlätta personalens arbetssituation.

Likvärdig tillgång och användning

Fokusområdet handlar om tillgång och användning av lämpliga digitala verktyg och lärresurser samt den infrastruktur som behövs för att stödja verksamheten. Området handlar också om hur dessa delar kan samspela med varandra så att barn, elever och personal får en smidig användning av digitala verktyg. Digitaliseringen ska stötta elevernas lärande och underlätta personalens arbetssituation.

Insatser på olika nivåer

Idag genomförs insatser lokalt, regionalt och nationellt som berör de fyra målsättningar som ingår i fokusområdet (se längre ned på sidan). Det finns områden där nationella insatser skulle spela en viktig roll för att säkerställa en likvärdig digitalisering av skolväsendet. Idag finns skolhuvudmän med föråldrade avtal med leverantörer av it-tjänster, som inte har tillgång till elev- och verksamhetsdata på det sätt som krävs för att få till ett effektivt och säkert informationsflöde mellan alla de tjänster som används. Det sker även mycket manuellt arbete, ineffektivt dubbelarbete med stora risker som bland annat rör säker hantering av data.

Genom konkreta nationella insatser, genom samverkan på olika nivåer och mellan olika aktörer, genom tydligare ansvar och styrning, kan skolans utvecklingsresurser användas mer effektivt för att nå likvärdig tillgång och användning.

Två arbetsgrupper och en samordningsgrupp

I vårt arbete med handlingsplanen tar vi hjälp av expertis och vi tar del av pågående initiativ och aktiviteter. För detta har vi två arbetsgrupper. Den ena fokuserar på skolväsendets digitala infrastruktur och den andra på tillgång och användning av digitala verktyg och digitala lärresurser. Vi har även en samordningsgrupp som säkerställer att arbetet har sikte på de övergripande målen och identifierar områden som behöver lyftas upp i arbetet. Deltagarna i arbetsgrupperna kommer från kommuner och skolhuvudmän, edtech-branschen, expertorganisationer och Skolverket.

Workshoppar och rådslag

Under hösten 2018 tar arbetsgrupperna fram underlag med problembeskrivningar, önskat läge och förslag på initiativ. Dessa kommer att diskuteras av en bredare grupp från hela skolväsendet i workshoppar och hanteras i digitala rådslag. Syftet är att så många som möjligt – och alla som vill – ska vara delaktiga i arbetet.

Mål

Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten

Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten.

De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt

Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket