Senast ändrad: 17 maj 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Likvärdig tillgång och användning

Mål: Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten

Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten.

De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt

Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket