Senast ändrad: 23 maj 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Delmål 2.3: De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt

I undervisningen krävs inte bara tillgång till digitala verktyg utan både kompetens att välja rätt verktyg och att kunna använda dem. Det krävs också tillgång till resurser och metoder som utvecklats för eller anpassats till arbete i en digital miljö.

Digitala lärresurser och dess användning i undervisningen kan utveckla undervisningen och bidra till barn och elevers kunskapsinhämtning. Genom att undervisningen varieras kan det leda till ökad motivation och ökat engagemang hos barn och elever. Förskollärare, lärare och annan personal kan också genom digitaliseringen ges effektiva verktyg för att följa upp enskilda barn och elevers kunskapsinhämtning.

Digitaliseringen ger ökade möjligheter för förskollärare, lärare, förskolechefer, rektorer och huvudmän att skapa och sprida digitala lärresurser. Det är därför viktigt att det utvecklas och finns tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet och som uppfyller ställda tillgänglighetskrav. Det är även centralt att det finns kompetens att avgöra när och hur, samt vilka, digitala verktyg som ska användas i utbildningen.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket