Senast ändrad: 23 maj 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Delmål 2.4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration

Genom digitaliseringen kan verktyg och metoder utvecklas som underlättar personalens administration samt planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen. Digitaliseringens potential i det här avseendet måste realiseras.

Arbetsmiljöer med exempelvis dåligt fungerande digitala verktyg, systemlösningar eller uppkoppling riskerar att leda till ökad administrativ börda för förskollärare, lärare och annan personal såväl som för förskolechefer och rektorer. Det riskerar även att ta värdefull tid från deras huvudsakliga uppdrag. De digitala lösningar som införs i verksamheterna bör vara användarvänliga och göra arbetet mer effektivt. Innehåll och metoder bör vara utvecklade för och anpassade till arbete i en digital miljö.

En annan viktig komponent är tillgången till ändamålsenliga digitala verktyg för att följa barn och elevers utveckling och för analys av undervisningen i syfte att förbättra denna. Rätt använd kan digitalisering underlätta för elever, personal som arbetar med barn och elever och barn och elevers vårdnadshavare att hålla sig informerad om barnets eller elevens utveckling. Digitalisering kan även hjälpa till att identifiera vilka moment som behöver ges särskild upp- märksamhet. Digitala verktyg och resurser ger även ökade möjligheter för kompetensutveckling av personal i skolväsendet.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket