Senast ändrad: 31 augusti 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Om den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

Nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan som bland annat syftar till att lyfta fram de olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål. Arbetet med handlingsplanen startade upp under våren 2018.

Handlingsplanen kommer inte att vara ett statiskt dokument, utan visa på ett levande och föränderligt arbete, där förutsättningar tydliggörs, åtgärder lyfts fram, varav en del troligen går att lösa på kortare sikt och andra på längre. Arbetet kommer att vara transparent och ske i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och andra aktörer inom skolväsendet.

Det är viktigt att ta vara på all den erfarenhet som finns, att lyfta fram lösningar, metoder och modeller som fungerar. Förankring och samarbete är nyckelord. Det kommer att finnas flera tillfällen och olika möjligheter för de som vill vara delaktiga att vara det. En tydligare tidplan för det fortsatta arbetet med de olika fokusområdena och dess delmål kommer framöver att växa fram under arbetets gång och finnas tillgängliga på denna webbplattform.

Organisation

Den nationella digitaliseringsstrategin består av tre fokusområden som i mångt och mycket hänger samman:

 • Digital kompetens
 • Likvärdig tillgång och användning
 • Forskning och uppföljning

En projektledningsgrupp med ansvar att hålla ihop helheten och det övergripande handlingsplansarbetet finns på plats.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (PDF, nytt fönster)

Projektledningsgruppen

 • Annika Agélii Genlott
 • Johanna Karlén
 • Tilsith Lacouture
 • Hanna Forsberg
 • Pernilla Nilsson
 • Tenneh Kjellsson
 • Martin Holmberg
 • Lars Lingman
 • Christian Magnusson
 • Carl Heath
 • Jan Hylén

Tidsplan

I enlighet med överenskommelsen ska en rapport lämnas till regeringen i mars 2019. Rapporten ska dels innehålla uppmärksammade och övergripande behov hos huvudmännen samt en kartläggning av pågående initiativ och aktiviteter. Den ska också ge förslag på nya initiativ och aktiviteter samt vem som bör ansvara för dessa.

Framöver kommer mer information om vilka tidsperioder olika områden behandlas samt när och hur de som vill kan vara delaktiga kan komma med inspel.

Det är viktigt att skolhuvudmännen redan nu, om det inte redan är gjort, startar upp arbetet för att skapa de förutsättningar verksamheten behöver för att nå målen i såväl strategi som de förändrade styrdokumenten.

Handlingsplanen ska ses som ett stöd i arbetet med att nå målen i digitaliseringsstrategin, andra stöd är till exempel olika skattningsverktyg, vägledningar vid införande av olika it-tjänster samt material och moduler som Skolverket erbjuder.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket