Senast ändrad: 21 februari 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

#skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

Nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan – bygger på idéer och förslag från hela skolväsendet. SKL driver arbetet i nära samarbete med Skolverket, i en överenskommelse med regeringen.

Den 18 mars 2019 presenterar SKL den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet till regeringen. Syftet med handlingsplanen är att stödja alla huvudmän, från förskolan till vuxenutbildningen, att nå målen i regeringens strategi för digitalisering av skolväsendet.

Handlingsplanen bygger på en bred dialog med hela skolväsendet. Vi har dels inventerat huvudmännens olika behov och dels tagit emot en stor mängd förslag från lärare, rektorer, forskare, politiker, experter, chefer och andra inom skolans värld.

Handlingsplanen

Handlingsplanen omfattar tre huvudområden:

  1. En kartläggning av huvudmännens nuläge och behov.
  2. En sammanställning av de viktigaste förslagen till nationella initiativ och aktiviteter, inklusive förslag till ansvarsroller.
  3. Förslag på hur arbetet bör gå vidare.

I den färdiga handlingsplanen beskrivs även arbetsprocessen och de metoder som använts.

Arbetsprocess i två faser

Den första fasen – från september till november 2018 – har dels bestått i att kartlägga initiativ och aktiviteter i landet, dels att samla in idéer och synpunkter via ett stort antal rundabordssamtal, workshops samt regionala och nationella rådslag, såväl fysiska som digitala. Över tusen olika inspel har kommit in som rör den nationella strategins och den nationella handlingsplanens tre områden: digital kompetens, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning.

En central utgångspunkt i den första fasen har varit att skapa en bred och transparent samverkan med hela skolväsendet. Förutom fysiska möten har alla intresserade även kunnat delta med förslag och idéer via det digitala verktyget VoteIT. Över 3 000 personer från hela landet har deltagit med inspel, förslag och idéer.

I den andra fasen – från november 2018 till mars 2019 – diskuteras, sorteras och viktas alla inspel av projektledare, arbetsgrupper och projektledningsgruppen för att få fram den slutliga handlingsplanen med förslag och initiativ på nationell nivå.

Organisation

Det operativa arbetet leds av en projektledningsgrupp. I den ingår bland annat projektledare för de tre fokusområdena. Dessa har i sin tur arbetsgrupper till sin hjälp. Övergripande beslut fattas av en styrgrupp med representanter från SKL, Skolverket och regeringen. SKL överlämnar handlingsplanen till regeringen.

Projektledningsgruppen

Annika Agélii Genlott, projektansvarig, SKL

Magnus Eriksson, Skolverket

Hanna Forsberg, projektledare, Viktor Rydbergsstiftelsen

Carl Heath, RISE

Martin Holmberg, kommunikationsstrateg, SKL

Jan Hylén, konsult

Jenny Kallstenius, utredare, SKL

Tenneh Kjellsson, projektkoordinator, SKL

Tilsith Lacouture, projektledare, SKL

Lars Lingman, Skolverket

Christian Magnusson, Skolverket

Pernilla Nilsson, projektledare, högskolan i Halmstad

Mer om skolans digitalisering

Skolverkets rapport ”Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning”

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (PDF, nytt fönster)

SKL:s arbete med skolans digitalisering

Skattningsverktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola

Skolverkets lärportal

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket