Senast ändrad: 27 november 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

#skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

Nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

#skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – bygger på idéer och förslag från hela skolväsendet. SKL driver arbetet i nära samarbete med Skolverket, i en överenskommelse med regeringen.

I mars 2019 presenteras en rapport till regeringen. Den kan med fördel också läsas av huvudmän och andra intresserade av skolväsendets digitalisering. En första version av själva handlingsplanen – #skolDigiplan – kommer under senare delen av våren.

Rapporten

Rapporten omfattar tre huvudområden:

  1. En sammanställning av de viktigaste förslagen till nationella initiativ och aktiviteter, inklusive förslag till ansvarsroller.
  2. En beskrivning av hur arbetet bedrivits
  3. Förslag på hur arbetet bör gå vidare.

I rapporten kommer även arbetsprocessen, och de metoder som använts, att beskrivas.

Arbetsprocess i två faser

Den första fasen har dels varit att kartlägga initiativ och aktiviteter i landet och dels att samla in idéer och synpunkter via ett stort antal rundabordssamtal, workshops samt regionala och nationella rådslag, såväl fysiska som digitala. Över tusen olika inspel har kommit in som rör den nationella strategins och #skolDigiplans tre områden: digital kompetens, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning.

En central utgångspunkt i den första fasen har varit att skapa en bred och transparent samverkan med hela skolväsendet. Förutom fysiska möten – även har alla intresserade kunnat delta med förslag och idéer via det digitala verktyget VoteIT. Detta arbetssätt skapar förhoppningsvis förutsättningar för handlingsplanen att bli ordentligt förankrad – och hela skolsveriges produkt.

I den andra fasen – från november 2018 till mars 2019 – diskuteras, sorteras och viktas alla inspel av projektledare, arbetsgrupper och projektledningsgruppen för att bilda stoff till rapporten och handlingsplanen.

Organisation

Det operativa arbetet leds av en projektledningsgrupp. I den ingår bland annat projektledare för de tre fokusområdena. Dessa har i sin tur arbetsgrupper till sin hjälp. Övergripande beslut fattas av en styrgrupp med representanter från SKL, Skolverket och regeringen.

Projektledningsgruppen:

Annika Agélii Genlott, projektansvarig, SKL

Magnus Eriksson, Skolverket

Hanna Forsberg, projektledare, Viktor Rydbergsstiftelsen

Carl Heath, RISE

Martin Holmberg, kommunikationsstrateg, SKL

Jan Hylén, konsult

Jenny Kallstenius, utredare, SKL

Johanna Karlén, programansvarig, SKL

Tenneh Kjellsson, projektkoordinator, SKL

Tilsith Lacouture, projektledare, SKL

Lars Lingman, Skolverket

Christian Magnusson, Skolverket

Pernilla Nilsson, projektledare, högskolan i Halmstad

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (PDF, nytt fönster)

SKL:s arbete med skolans digitalisering

Skattningsverktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola

Skolverkets lärportal

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket