Senast ändrad: 3 juli 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Om #skolDigiplan

#skolDigiplan omfattar SKL:s breda arbete med digitalisering i skolväsendet med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi senast år 2022. En central del i #skolDigiplan är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019.

Den första fasen i #skolDigiplans arbete var att ta fram den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet. Bakgrunden till planen var en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att tillsammans arbeta med digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Planen togs fram av SKL i samarbete med Skolverket och i nära dialog med övriga skolväsendet.

#skolDigiplans andra fas är att SKL följer upp och påverkar för att de 18 initiativ på nationell nivå som finns i handlingsplanen sätts i rullning och blir genomförda. I praktiken handlar det om att informera om, utveckla och erbjuda stöd till landets kommuner, att på nationell och lokal nivå verka för att regeringens nationella strategi genomförs samt att SKL fortsätter vara en samordnande kraft för det nationella digitaliseringsarbetet.

Konkreta aktiviteter som SKL ansvarar för under 2019 är bland annat att ta fram en vägledning i form av ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. Ambitionen är att en första version av vägledningen ska vara klar till våren 2020. Vi kommer att delta i regionala möten för att stödja huvudmännens fortsatta arbete med digitalisering i skolan samt erbjuda stöd i frågor som rör upphandling, infrastruktur, arbetssätt och informationssäkerhet. Gemensamma standarder och digitala nationella prov är andra frågor där #skolDigiplan kommer att ha en samverkande och aktiv roll för SKL.

En viktig utgångspunkt för SKL:s arbete med #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter. Inom SKL är #skolDigiplan paraplyet under vilket frågorna kring skolans digitalisering samordnas, där samverkan även sker med Inera och Kommentus. Ett bra samarbete mellan olika aktörer är en förutsättning för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.