Senast ändrad: 17 maj 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

#skolDigiplan fortsätter

Annika Agélii Genlott och Tilsith Lacouture på SKL berättar om det fortsatta arbetet med #skolDigiplan.

Vad händer inom #skolDigiplan nu?

– Vi jobbar med att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. Det ska bli ett verktyg som på ett praktiskt sätt hjälper huvudmännen att nå målen i den nationella strategin. Om allt går enligt plan är en första version klar till våren 2020. Inom SKL jobbar vi bland annat vidare med LIKA-verktygen, Digitala nationella prov och Skriva sig till lärande (STL). Exakt hur #skolDigiplan kommer att organiseras kommer att bestämmas senare i år, säger Tilsith Lacouture.

Den nationella handlingsplanen innehåller 18 förslag. Vilka är det mest bråttom med?

– Egentligen alla eftersom samtliga behövs. Just därför behöver regeringen fatta beslut om förslaget om en nationell samordning för skolans digitalisering. Skolans alla aktörer behöver vägledning och stöd för att nå målen i regeringens strategi och få allt på plats inför de digitala nationella proven 2022. Då måste vidra åt samma håll i frågor om gemensamma tjänster och standarder, digital infrastruktur och kompetensutveckling, säger Tilsith Lacouture.

Hur bör en nationell samordning av skolväsendets digitalisering organiseras?

– Det bästa vore en ny överenskommelse mellan SKL och regeringen för att fortsätta det formella samarbetet och den breda dialogen med skolväsendet. Det var en förutsättning för att ta fram handlingsplanen. Nu behövs en fortsatt stark samverkan där någon står vid rodret så att inga frågor faller mellan stolarna och för att undvika dubbeljobb. SKL axlar gärna det ansvaret, säger Tilsith Lacouture.

Hur har staten reagerat på den nationella handlingsplanen som lämnades i mars?

– Både utbildningsminister Anna Ekström och statssekreterare Erik Nilsson visade stort intresse när vi överlämnade handlingsplanen den 18 mars. Men ord behöver övergå i handling. Det är därför positivt att utbildningsministern på Skolriksdagen den 5 maj sa att hon ganska snart ska lämna besked om handlingsplanens förslag. Det är närmast avgörande för landets huvudmän att regeringen är synliga och aktiva i frågan om skolans digitalisering, både i praktisk mening och som signalvärde. Ett icke-beslut i frågan riskerar bli en signal att regeringen inte anser frågan vara särskilt viktig, säger Annika Agélii Genlott.

Vilka steg är viktiga nu för huvudmän som ännu inte kommit så långt i sin process?

– Utifrån digitaliseringsstrategin och de tre fokusområdena bör man skatta sig själv, likt lärare och rektorer gör i LIKA-verktyget. Var finns de största utvecklingsbehoven för en lyckad digitalisering? Är det på kompetensområdet eller teknikområdet? Sedan behövs en plan för vad man behöver göra och få på plats under 2019 för att kunna nå målen 2022 när strategin ska vara genomförd. I handlingsplanen lyfter vi fram ett antal behov som huvudmännen behöver möta, säger Annika Agélii Genlott.

Finns det några generella framgångsfaktorer för att lyckas i det lokala arbetet?

– En nyckel är att förvaltningsledningen tar sig an och förstår digitaliseringsfrågorna. Då kan politiker och höga chefer få rätt underlag för att fatta bra beslut. Det är också viktigt att lära av andra huvudmän. Arbetet med skolans digitalisering ser olika ut i olika kommuner eftersom de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Men målet är detsamma: ökad likvärdighet för alla elever, säger Annika Agélii Genlott.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.