Publicerad: 14 maj 2020

Förebyggande arbete mot rasism och diskriminering

Skyddet mot diskriminering och rasism är en central del i arbetet för de mänskliga rättigheterna och åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och rasism är grundläggande i en demokrati.

Åtgärder för att förebygga diskriminering

Arbetet mot diskriminering omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans.

Stöd från SKR i arbetet mot diskriminering och rasism

Sveriges Kommuner och Regioner stödjer kommuner och regioner i ett mer systematiskt arbete mot diskriminering och rasism. Det görs framförallt genom att samordna ett nätverk för utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Arbetet utgår från ett tiopunktsprogram som omfattar kommunala kompetensområden inom utbildning, bostäder, sysselsättning samt kultur och fritid.

Lärande exempel mot rasism och diskriminering

SKR har tagit fram ett antal exempel mot mot rasism och diskriminering. Dessa utgår från tiopunktsprogrammet som omfattar kommunala kompetensområden.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!