Publicerad: 13 januari 2021

Samverkan med civilsamhället

SKR arbetar med att stödja utveckling och sprida kunskap om hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

Kartläggning av samverkansrelationer

Om samverkan med civilsamhället 2018 (PDF, nytt fönster)

SKR genomfört en kartläggning i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhällets organisationer. Kortfattat visar resultaten:

 • en mångfald samverkansrelationer med civilsamhällets organisationer som handlar om ekonomiskt stöd, styrdokument, dialoger, samråd och partnerskap samt om civilsamhällets organisationer som verksamhetsut­förare.
 • att samverkan med civilsamhällets or­ganisationer framstår som angeläget och att det pågår arbete med att skapa stödjande strukturer för samverkan inom kommuner och region.

Mer samverkan behövs för att lösa samhällsutmaningarna

I SKR:s positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett gott samarbete mellan kommuner, regioner och civilsamhälle.

Positionspapper: Samverkan med civilsamhället 2018

SKR driver olika nätverk inom ämnet

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Ett nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Nätverk civilsamhälle för tjänstepersoner

Ett professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog.

Utvecklingsnätverk sociala företag
SKR arbetar tillsammans med tolv kommuner för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer, för att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella. Utredningens förslag till demokrativillkor:

 1. Bidrag ska inte få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten,
 2. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 3. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 4. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 5. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället , SOU 2019:35

Publikationer

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!