Publicerad: 7 december 2020

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKR bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna.

Det här är kommunal revision

Varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

SKR:s uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja, stärka och utmana den kommunala revisionen. Det gör vi genom att: normera god revisionssed, ge medlemmar stöd och råd inom kommunal revision och fullmäktiges ansvarsprövning, medverka i statliga utredningar och påverka lagstiftningen samt driva utvecklingsfrågor tillsammans med medlemmarna.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!