Publicerad: 11 januari 2021

Kraftsamling för psykisk hälsa

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom tre arbetsområden:

 1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt.
 2. Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående.
 3. Hållbara stöd till de som behöver.

Dessa arbetsområden speglar Kraftsamlingens övergripande inriktning om ett brett och tvärsektoriellt arbete, som inkluderar frågor om såväl samhällsplanering och levnadsvillkor, generella förebyggande och främjande insatser, som stöd och hjälp till de mest behövande.

Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta.

Kraftsamling psykisk hälsa ligger i linje med det arbete som SKR redan bedriver inom bland annat Strategi för hälsa, omställningen till nära vård och omsorg, och för en ökad digitalisering.

Omställning nära vård

Strategi för hälsa

Kort om kraftsamlingen

SKR tog initiativ till kraftsamlingen våren 2019. Ing-Marie Wieselgren vid avdelningen för vård och omsorg ger en kort introduktion till vad kraftsamlingen handlar om och varför den behövs. Bland annat jämför hon kraftsamlingen för psykisk hälsa med den satsning på den fysiska miljön som gjordes i Sverige på 1900-talet, för att förbättra folkhälsan.


SKR samlar tips om stöd för psykisk hälsa i kristid

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter många invånare och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. SKR har nu tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd. Samlingen har arbetats fram tillsammans med ett hundratal organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. Insamlingen fortsätter genom olika samordningsmöten för att gemensamt identifiera fortsatta behov av stöd och olika initiativ för att möta behoven.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Listan kommer fortlöpande att fyllas på och göras om.

För att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland de olika formerna av stöd, har de ställts samman i fyra olika grupper:

 • Barn upp till 12 år
 • Ungdomar mellan 12 och 25 år
 • Vuxna
 • Äldre

Under varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.

Sammanfattning av arbetet hittills

Under arbetet med kraftsamlingen har flera workshops och webbsändningar ägt rum. Mycket av arbetet finns dokumenterat att ta del av i efterhand.

Material kraftsamlingen

Tre uppdrag för ett hälsofrämjande samhälle

Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre av SKR:s uppdrag som tillsammans bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer sig åt men det finns ett gemensamt fokus som utgår från:

 • Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
 • Att individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential.
 • Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster.

Strategi för hälsa

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Strategi för hälsa

Omställning till en nära vård

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Omställning till nära vård

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!