Publicerad: 6 mars 2020

Koordinering av sjukskrivning och rehabilitering

Med en funktion för koordinering kan regioner i ett tidigt skede samverka runt individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Funktion för koordinering ingår som villkor 2 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2020

Alla regioner har utvecklat en koordinatorfunktion som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete eller vara kvar i arbete. Uppdrag och arbetssätt kan dock variera.

Från den 1 februari gäller en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Lagen innebär att regionerna är skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Genom överenskommelsen ger SKR och regeringen regionerna stöd för att etablera former för en permanent kompetensutveckling och samordning och stöd för dem som uför koordineringsinsatserna.

Regionernas arbete 2020

Regionerna ska etablera former för kompetensutveckling så att den personal som utför koordineringsinsatser har de kunskaper som krävs för uppdraget. Regionerna ska också etablera former för samordning och stöd för denna personal.

Regionernas återrapportering kommer att granskas av Försäkringskassan i samråd med Socialstyrelsen.

Uppdrag för funktionen för koordinering

Personligt stöd

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer de patienter som är sjukskrivna, utifrån patientens förutsättningar.

Intern samordning och samverkan

Rehabiliteringskoordinatorn samordnar insatserna runt patienten och samverkar med vårdenheter och övriga verksamheter i hälso- och sjukvården.

Samverkan med andra aktörer

Rehabiliteringskoordinatorn samverkar externt och kontaktar arbetsgivare eller arbetsförmedling, om patienten ger sitt samtycke, för att göra en eventuell anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna möjlig eller för en arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att underlätta för patienten att inträda i, återgå till, eller vara kvar i arbete. Andra viktiga samarbetspartners är Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Positiva effekter på rehabilitering

Betydelsen av funktionen för koordinering har lyfts fram i flera studier. Funktionen har visat ge positiva effekter både på patientens rehabilitering och för läkares och andra medarbetares arbete med sjukskrivning och rehabilitering, samt för samverkan med externa parter.

En studie gjord i Region Stockholm visar att patienter som fått stöd av en koordinator har en lägre genomsnittlig sjukskrivningsgrad över tid, lämnar sjukskrivningen snabbare, lämnar sjukskrivningen helt efter första sjukskrivningen och har färre återsjukskrivningar jämfört med en kontrollgrupp.

Rehabiliteringskoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att uppnå en långsiktig och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare
  • Ann-Britt Ekvall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!