Publicerad: 25 augusti 2020

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2020

Syftet med överenskommelsen är att ge regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att skapa en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i hälso- och sjukvården.

Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

SKR och regeringen har tecknat en ettårig överenskommelse för att fortsatt stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården och utveckla samverkan med andra aktörer. Målet är att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete. 

Överenskommelsen för 2020 omfattar 944 miljoner kronor. Av dessa är 550 miljoner avsatta  för ersättning till regionerna för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och 290 miljoner för regionernas utvecklingsarbete.

Tilläggsöverenskommelse juni 2020

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner reviderade i juni 2020 överenskommelsen på grund av att hälso- och sjukvården befinner sig i ett mycket ansträngt läge till följd av covid-19-epidemin. Detta har bland annat påverkat hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete inom ramen för överenskommelsen.

I tilläggsöverenskommelsen har tidpunkten för regionernas redovisningar skjutits fram några månader och vissa justeringar har gjorts för hur långt regionerna ska ha kommit i sitt arbete inom villkor 1, 2 och 4. Det görs även ett tillägg inom villkor 3 om att insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta delvis kan ske som videomöten.

Tilläggsöverenskommelse En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (PDF, hytt fönster)

Områden i överenskommelsen

Följande insatsområden ingår i överenskommelsen 2020:

Nyheter i överenskommelsen 2020

Överenskommelsen ger medel för att säkerställa kompetensutveckling och etablera former för regionalt stöd för samordning av rehabiliteringskoordinering, som förberedelse för den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Inom försäkringsmedicin sker en fortsatt satsning på ökad kompetens i sjukskrivningsfrågor för läkare, rehabiliteringskoordinatorer och andra hälsoprofessioner. Detta främjar samverkan både internt och utanför sjukvården, något som både underlättar patientens återgång i arbete och förståelsen mellan de olika aktörerna för deras roller och ansvar.

Inom de elektroniska intygen ska bland annat förstudier av olika it-stöd genomföras och ett förslag på samverkansmodell tas fram för fortsatt förvaltning och finansiering av de gemensamma tjänster som finns idag mellan regioner och myndigheter.

Bakgrund

Sedan 2006 har SKR och regeringen ingått överenskommelser för att stimulera regionerna till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Framgångsrika områden är till exempel utvecklingen av en funktion för koordinering i regionerna, åtgärder inom ledning och styrning, införande av elektroniska läkarintyg och andra elektroniska tjänster, samt kompetensutveckling inom försäkringsmedicin för att åstadkomma en god, effektiv och kvalitetssäker vård.

SKR:s stöd för att utveckla arbetet

SKR ger nationellt stöd till regionerna vid genomförande av insatserna i överenskommelsen. Insatserna ska säkerställa det försäkringsmedicinska området och underlätta för regionerna att ge kompetens i försäkringsmedicin. SKR kommer även att ge stöd och genomföra insatser för kompetensutveckling så att funktionen för koordinering kan utvecklas i regionerna efter införandet av den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

SKR organiserar nätverksträffar med samtliga regioner för att utbyta aktuell information och erfarenheter. Genom kommunikationsinsatser sprids också ny kunskap och erfarenheter från regionerna till andra regioner och intressenter.

Pengar och uppföljning

Överenskommelsen för 2020 innebär att regeringen satsar 944 miljoner kronor för regionernas arbete. Av dessa är 500 miljoner stimulansmedel för behandlingar och rehabiliteringsinsatser inom villkor 3, regionerna har även möjlighet att dela på ytterligare 50 miljoner kronor för behandlingar där kontakt tagits med patientens arbetsgivare eller Arbetsförmedling, med patientens samtycke.

Fördelning av medel

2020

Område 1 Ledning och styrning i försäkringsmedicin100
Område 2 Funktion för koordinering140
Område 3 Psykisk ohälsa och smärta500
Extra stimulans kontakt arbetsgivare, arbetsförmedling50
Område 4 Elektroniskt informationsutbyte50
Till nationellt arbete för att stödja överenskommelsen

Område 1 Ledning och styrning i försäkringsmedicin, Socialstyrelsen

1,2

Område 4 Elektroniskt informationsutbyte
SKR, Inera, Försäkringskassan, Socialstyrelsen
62,5
Område 5 Utvecklingsmedel Stöd för rätt sjukskrivning,
SKR, Socialstyrelsen
11
Utvecklingsinsatser, Försäkringskassan10
Utvecklingsinsatser samverkan arbetsgivare och vård, SKR3
Samordning och stöd, SKR6,3
Forskning, uppföljning och utvärdering10
Totalt944

Uppföljning och redovisning

Redovisningskrav och olika rutindokument tas fram av Försäkringskassan, efter samråd med SKR. Försäkringskassan följer upp och betalar ut medlen från överenskommelsen, samt sammanställer regionens underlag och resultat och lämnar en samlad redovisning till Socialdepartementet.

Resultat

De åtgärder som gjorts inom ramen för SKR:s och regeringens överenskommelser inom sjukskrivning och rehabilitering har bidragit till att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med att effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom ett mer strukturerat och metodiskt arbetssätt.

 • Koordineringsfunktionen har utvecklats som ett stöd till kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Resultaten visar att funktionen bland annat kan bidra till en tidigare återgång i arbete. Det har även bidragit till att en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter införts i hälso- och sjukvården.
 • Den elektroniska överföringen av läkarintyg har gjort det möjligt att ta fram statistik om sjukskrivningar uppdelad på bland annat kön, diagnos och län. Intygen har förbättrats med flera digitala stöd, nåbara direkt i intygen. Patienten kan även läsa och hantera sina läkarintyg digitalt och skicka dem säkert till olika mottagare.
 • Patienter med psykisk ohälsa och långvarig smärta har idag tillgång till fler behandlingar än tidigare.
 • Inom ledning och styrning har flera åtgärder lett till nya arbetssätt och bättre uppföljning.
 • En struktur för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin har byggts upp. 

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare
 • Anne-Marie Norén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!