Publicerad: 2 april 2020

Strategi för hälsa

Sveriges viktiga välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa för hela befolkningen. Detta genom att arbeta med gemensamma mål, arbetsmetoder och uppföljning av resultat.

Att förbättra hälsan i befolkningen är nödvändigt för att klara de demografiska utmaningar vi har framför oss, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen och därmed skatteintäkterna minskar. Befolkningens hälsa under hela livet både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla är av avgörande betydelse för att klara verksamheterna in i framtiden.

Alla Sveriges län har strukturer för samverkan mellan länets kommuner och region. Strategi för hälsa bidrar till att utveckla samverkansformer kopplat till dessa befintliga strukturer. Fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande insatser där viktiga delar är att utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål samt mäta och följa upp resultaten. Genom att ha hälsa som strategi klarar vi välfärdsuppdraget.

Inspiration och stöd för lokalt och regionalt utvecklingsarbete i samverkan

Genom att ge exempel på framgångsrik samverkan från olika delar av landet vill vi sprida kunskap om insatser som gör skillnad. Vi vill också och underlätta för analysarbete. Strategi för hälsa arbetar för att ge:

 • Ett stöd som utvecklar samverkansarbetet mellan kommuner och region i respektive län inom områdena skola, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård.
 • Ett analysstöd för att visualisera och tolka utvecklingen av strategins indikatorer på lokal, regional och nationell nivå.
 • En samordning med de angränsande uppdragen Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa.

I SKR:s inriktningsdokument för kongressperioden 2020-2023 finns målet att: Kommuner och regioner jobbar tillsammans med Strategi för hälsa för att uppnå strategins mål - En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt.

Skrift om strategi för hälsa

Visualisering av Strategins mål (PPT, öppnas i nytt fönster)

Tre målområden för genomförandet

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin. Genom att ha gemensamma mål och indikationer inom alla verksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård skapar vi samsyn kring hur vi ska prioritera. Målområdena är:

 • En god och jämlik hälsa
 • God kvalitet
 • Hållbart och uthålligt

Gemensamt fokus för ett hälsofrämjande samhälle

Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag på SKR som tillsammans bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer sig åt men det finns ett gemensamt fokus som utgår från:

 • Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
 • Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential.
 • Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster.

Omställning nära vård
Kraftsamling psykisk hälsa

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!