Publicerad: 28 november 2019

Alarmering

Området alarmering omfattar samhällets funktioner för att ta emot och behandla inkommande nödsamtal och andra signaler om nödsituationer. SKR bevakar medlemmarnas intressen inom området.

Alarmeringstjänsten omfattar många verksamheter. En central aktör är SOS Alarm som har ansvar för att ta emot 112-samtal och vidareförmedla dem till berörda aktörer. SOS Alarm medverkar även i den fortsatta larmhanteringen i samverkan med andra larmcentraler; exempelvis larm- och ledningscentraler hos vissa regioner och kommuner, Polismyndighetens ledningscentraler, Sjöfartsverket sjö- och flygräddningscentral och Kustbevakningens ledningscentraler.

SKR:s arbete med intressebevakning

SKR bevakar medlemmarnas intressen genom att delta i olika nationella forum angående alarmering. SKR arbetar också aktivt med att påverka utvecklingen av en framtida alarmeringstjänst.

112-utredningen

Regeringen antog den 12 november 2015 kommittédirektiv för en utredning om en samordnad alarmeringstjänst (Dir 2015:113). 112-utredningen, som den kallades, har bedrivits under två år och har letts av den särskilda utredaren Erna Zelmin-Ekenhem. Betänkandet inklusive utredningens förslag och bedömningar överlämnades till regeringen den 29 mars 2018. Regeringen bereder för närvarande ärendet.

Utredningen föreslår hur en nationell alarmeringsfunktion ska inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt. Till utredningen har en expertgrupp varit knuten, med företrädare från hjälporgan, myndigheter och berörda organisationer. Max Ekberg var SKR:s representant i expertgruppen. Det fanns även en politisk referensgrupp med företrädare från både kommuner och regioner.

SOS Alarm

SKR och staten äger vardera 50 procent av SOS Alarm Sverige AB. Genom vårt ägarskap av SOS Alarm vill SKR verka för en integrerad alarmeringstjänst och att bolaget ska erbjuda ett effektivt och ändamålsenligt stöd till kommuner och regioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!