Webbsändningar

Kommande webbsändningar

 • IT-driftsutredningens delbetänkande och KLASSA version 4

  Webbsändning om IT-driftsutredningens delbetänkande, med en kort analys av de konsekvenser detta får för SKR:s medlemmar samt en presentation av nyheterna i KLASSA version 4.

  Digitalisering
 • Webbsändning: Konferens om cirkulär ekonomi i avfallsplaner

  Resultat från SKR:s undersökning om cirkulär ekonomi i avfallsplaneringen redovisas.

  Miljö
 • Masterclass i medborgardialog 1 – digitala dialoger

  Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt.
  Medborgardialog
 • Webbinarium: Brukarundersökning placerade barn och unga – pilot 2020

  Ett webbsänt seminarium om resultat från pilotundersökningen till placerade barn och unga 2020. På seminariet presenteras resultat från årets undersökning. Stort fokus kommer också att läggas på uppföljning av genomförandet och dialog om hur frågor och svar fungerade i piloten.
  Social omsorg, Statistik, Öppna jämförelser
 • Barnkonventionen som svensk lag – tolkning, tillämpning och förhållandet till annan nationell lagstiftning

  Ett juridiskt seminarium om hur svensk lag överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter samt hur inkorporeringen av barnkonventionen påverkar tolkning och tillämpning av nationell lagstiftning.
  Juridik, Skola, Social omsorg
 • AI för ledare i offentlig sektor - 21 januari

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under denna heldagsutbildning frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt
 • Resultatdag för Kommunens Kvalitet i Korthet 2020

  Du är varmt välkommen till att ta del av din kommuns resultat för år 2020 i KKiK. Världen har förändrats sedan träffen i januari 2020, men KKiK nyckeltalen är starkare och stabilare än någonsin. Fakta kan inget virus i världen rå på - vi ses digitalt via webbsändning.
  Politisk styrning
 • Marköbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård - utbildningstillfälle 1

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar.
  Hälsa och sjukvård, Patientsäkerhet
 • Politiska sammanträden på distans

  Välkomna till ett webbsänt erfarenhetsseminarium om hur man i kommun och region kan hantera fullmäktige- och nämndsammanträden på distans. Seminariet spelas in och kommer att finnas tillgängligt i efterhand.
  Demokrati
 • Fysisk aktivitet ger hälsa - viktigt för alla och för samhället

  Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av SKR tillsammans med Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06).
  Hälsa och sjukvård
 • Webbsändning: Elnätskapacitet och kommunal planering

  Hur planerar vi för framtidens elförsörjning?
  Miljö, Näringsliv, Samhällsplanering, Trafik och infrastruktur
 • Internationella dagen 2021

  Internationella dagen är en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region, med ett intresse för EU- och internationella frågor.
  Internationellt
 • Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag hålls som den 28 januari 2021. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

  Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Hållbara smarta samhällen - Multisensorer i offentlig miljö

  Seminarium om det pågående arbetet inom multisensorer i offentliga miljöer.
  Fastigheter, Näringsliv, Samhällsplanering, Trafik och infrastruktur
 • Avvikelser och Lex Sarah som del i verksamhetsutvecklingen

  En webbsänd dag om hur arbetet med avvikelser och Lex Sarah kan användas som en positiv kraft i verksamhetsutvecklingen - till förmån för brukare och medarbetare.
  Social omsorg
 • Fokus: ekonomiskt bistånd

  Välkommen till en tvådagars konferens med fokus på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.
  Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd
 • Grundkurs för överförmyndare

  En tvådagars webbsänd grundkurs som ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.
  Juridik
 • Webbinarium om att trygga förtroendevalda

  Denna gång möter ni bland annat Halmstads kommun som berättar hur de arbetat för att skapa ett systematiskt förebyggande arbete mot hot, hat och våld. Tomas Åberg, näthatsgranskarna, gästar också studion.
  Politisk styrning
 • Webbkonferens: Kommunikativt ledarskap

  Konferensen tar upp förändringskommunikation, kommunikativt ledarskap och värdet av att satsa på kommunikation.

  Kommunikation
 • Trygghetsdag 2021

  Vad vet du om brottsligheten i din kommun?
  Trygghet och säkerhet
 • Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - fortsättningskurs

  Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering där konkreta tips ges på vad man som granskare bör titta lite extra på.

  Juridik
 • Nationell Landsbygdsträff 2021

  I samarbete med Tillväxtverket och Landsbygdnätverket och tillsammans med regionala medarrangerörer, länsstyrelser och regioner arrangerar SKR Nationell Landsbygdsräff. Mötet är digitalt.

  Regional utveckling
 • Seminarium om aktuella rättsfall av betydelse för miljönämndernas tillsyn och taxor

  Under ett halvdagsseminarium tar vi upp det senaste halvårets mest intressanta avgöranden.
  Juridik
 • Införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen - sex modellkommuner berättar

  Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR bjuder in till ett webbseminarium om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit.
  Digitalisering, Äldreomsorg
 • AI för ledare i offentlig sektor - 11 februari

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

  Vård-och insatsprogrammen syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.
  Psykisk hälsa, Skola
 • Seminarium, Granskning av 2020 för överförmyndare

  Välkomna till ett aktuellt seminarium för överförmyndare med tema granskning redovisningshandlingar, men främst årsräkning som ska granskas under 2021.

  Juridik
 • Marköbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård- utbildningstillfälle 2

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar.
  Hälsa och sjukvård, Patientsäkerhet
 • Samsjuklighet och komplexa behov inom socialpsykiatrin - hur ger vi det bästa stödet?

  Kunskapshöjande dag runt det socialpsykiatriska arbetet. Dagen innehåller en genomgång av det aktuella kunskapsläget kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet utifrån olika perspektiv. 

  Hälsa och sjukvård, Social omsorg
 • Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.
  Juridik
 • Översiktskurs i offentlig upphandling

  En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

  Juridik, Upphandling
 • LSS grundkurs

  Kursen ger information och grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

  Hälsa och sjukvård, Juridik
 • Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

  SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.
  Digitalisering, Upphandling, Äldreomsorg
 • Grundkurs i LVU

  Syftet med kursen är informera och ge grundläggande kunskaper om lagstiftningen kring omhändertagande av barn och unga.
  Juridik, Social omsorg
 • Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 1

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar.
  Hälsa och sjukvård, Patientsäkerhet
 • AI för ledare i offentlig sektor - 11 mars

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • Handläggning i teori och praktik för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning med fokus på handläggning hos överförmyndaren.
  Juridik
 • Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet, tillfälle 1

  SKR bjuder in dig till en utbildning vid två olika utbildningsdagar om effektivitet och produktivitet som kommer att belysas utifrån de tre perspektiven resursinsats, volym och kvalitet och hur dessa kan samspela för ökad effektivitet. 

  Politisk styrning
 • MasterClass: Medborgardialog med fokus på framtiden

  SKR ställer om och genomför MasterClass digitalt. Du får tillfälle att lära dig mer om hur dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont - hur höjer vi blicken?

  Medborgardialog
 • Masterclass i medborgardialog 2 – medborgardialog med fokus på framtiden

  Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt.
  Medborgardialog
 • Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

  Välkommen den 23-24 mars till Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet.
  Trygghet och säkerhet
 • Förhandlat förfarande vid upphandling av välfärdsteknik

  SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Del 2
  Digitalisering, Upphandling, Äldreomsorg
 • Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.
  Juridik
 • Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av välfärdsteknik

  SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Del 3
  Digitalisering, Upphandling, Äldreomsorg
 • AI för ledare i offentlig sektor - 15 april

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet, tillfälle 2

  SKR bjuder in till en utbildning vid två olika utbildningsdagar om effektivitet och produktivitet som kommer att belysas utifrån de tre perspektiven resursinsats, volym och kvalitet och hur dessa kan samspela för ökad effektivitet. 

  Politisk styrning
 • Skolriksdagen 2021 – Mötesplatsen för dig som styr och leder skolan

  Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan.
  Förskola, Skola
 • Masterclass i medborgardialog 3 – medborgardialog där folk är

  Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt.
  Medborgardialog
 • Regional utveckling 2021

  Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR.
  Näringsliv, Regional utveckling
 • Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 2

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar.
  Hälsa och sjukvård, Patientsäkerhet
 • AI för ledare i offentlig sektor - 6 maj

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • Fördjupande seminarium om dödsboanmälan och gravsättning

  Välkomna till ett fördjupande förmiddagsseminarium om dödsboanmälan och gravsättning inom ramen för socialnämnden/kommunens ansvar.

  Juridik, Social omsorg
 • Beräkningar i Allmänna Bestämmelser - Save the date

  Kursen syftar till att lyfta fram viktiga beräkningssätt och dess grunder i avtalet, såsom exempelvis vid grundlöneberäkningar, löneavdrag och särskilda ersättningar. Innehållet i kursen omfattar inte frågor kring lönesystem eller löneöversyn.
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Webbsändning: Branschdagarna 2021

  Boka in den 11–12 maj 2021 för årets mötesplats för kommunernas fastighetsfrågor, som i år sker digitalt.

  Fastigheter
 • Arbetsrättslig baskurs - Save the date

  SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en Baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna kurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt
 • Arbetstidsseminarium - Save the date

  Seminariet syftar till att ge en översikt av de regler som finns i lagar och avtal, forskning, arbete med verksamhetsanpassade och hälsosamma arbetstider samt partsarbetet om heltid som norm. Seminariets innehåll och perspektiv ger en introduktion till arbetstidsfrågorna inom sektorn och vad arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när verksamheten ska bemannas.
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Översiktskurs i offentlig upphandling

  En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

  Juridik, Upphandling
 • AI för ledare i offentlig sektor - 3 juni

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • Webbkonferens: Kriskommunikation

  Konferensen tar upp exempel på krishantering i kommuner och regioner. Hur gör man när organisationen befinner sig mitt i stormens öga?

  Kommunikation

Äldre webbsändningar

 • Webbinarium: Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg 2020

  Ett webbsänt seminarium om resultat från 2020 års brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg. Seminariet lägger också fokus på uppföljning av genomförandet av undersökningen och hur det kan förbättras till 2021.
  Social omsorg, Statistik, Öppna jämförelser
 • Webbinarium: Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2020

  Ett webbsänt seminarium om resultat från 2020 års brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Seminariet lägger stort fokus på uppföljning av genomförandet av undersökningen och hur det kan förbättras till 2021.
  Social omsorg, Statistik, Öppna jämförelser
 • Webbsändning: Agenda för integration

  I programmet lyfts exempelvis SKR:s skrivelse till regeringen, aktuella rättsfall, intensivåret för nyanlända och lokala exempel från Helsingborg och Umeå.

 • Offentliga Rummet

  Livesändning från Offentliga Rummet - Hållbarhet i en digital tid
  Digitalisering
 • Korta dialogträffar i coronatider

  SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till korta dialogträffar i coronatider. Varje träff berör ett aktuellt tema med syfte att utbyta erfarenheter och reflektera gemensamt. Träffarna sker digitalt varannan vecka under lunchtid, mellan klockan 12.00-12.40.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Korta dialogträffar i coronatider

  SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till korta dialogträffar i coronatider. Varje träff berör ett aktuellt tema med syfte att utbyta erfarenheter och reflektera gemensamt. Träffarna sker digitalt varannan vecka under lunchtid, mellan klockan 12.00-12.40.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Julavslutning: Kraftsamling psykisk hälsa och överenskommelsen 2021

  SKR bjuder in till en julavslutning för Kraftsamling för psykisk hälsa och informerar om en eventuell överenskommelse inom området psykisk hälsa 2021.

  Psykisk hälsa
 • Skadligt bruk, missbruk och beroende i Sverige

  En webbsänd kunskapshöjande dag om skadligt bruk, missbruk och beroende. Hur ser situationen ut i Sverige idag? Har vi den högsta narkotikadödligheten i världen?
  Hälsa och sjukvård, Social omsorg
 • Hur hanterar vi folkets röst - om folkinitiativ och folkomröstningar, webbinarium

  Folkinitiativet har i sin nuvarande form varit på plats i tio år. SKR presenterar en ny forskarrapport som tar upp lärande exempel på genomförda folkomröstningar och ger en internationell utblick.
  Val och maktfördelning
 • Öppen förskola – en väg till etablering för utrikes födda kvinnor

  En webbsändning om hur den öppna förskolans verksamhet blir en vinst för både individen och samhället.
  Förskola, Integration
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 3

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Vi kommer också ha med oss Christer Matsson föreståndare, Segerstedtinstitutet, samt Nelson Dias konsult för Världsbanken i Portugal.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 12

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Magnus Johansson, Region Sörmland och Leif Eldås, SKR. Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) berättar om kommunala partnerskap. Vi har också med Ahmad Rifai från Indonesien.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 11

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Ann-Charlotte Lilja, socialchef i Vårgårda kommun, Anna Sukhova som arbetar med medborgarbudget för Världsbanken i Moskva samt Christine Feuk, Malin Svanberg och Hanna Lundborg, SKR.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 10

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Elin Wihlborg, professor i Statsvetenskap, Linköping Universitet, Bruno Kaufmann, global demokratijournalist, Schweizer Radio und Fernsehen och Cecilia Berglin, SKR
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 4

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Vi har med oss Anders Bro, projektledare i Region Örebro samt Gjertrud Strand Sanderød från KS i Norge.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 5

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Edward Andersson, dialogexpert, Katarina L Gidlund, professor vid Mittuniversitetet och Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef Finlands Kommunförbund.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 6

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Sofia Bidö, Rädda Barnen, Ulrika Stöök och Ingrid Persson från Göteborgs stad samt Stefano Stortone från Milano.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 7

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Susanne Larsson och Catarina Axelsson-Lindow ,Trelleborgs kommun, Anna Eklöf, utvecklingsledare vid SKR, och Marcus Holmberg sektionschef vid SKR:s Internationella sektionen med stationering i Bryssel.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 8

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster i avsnittet är Lotta Ricklander, Martin Lidhamn och Linda Nordberg från SKR samt Anna G. Björnsdottir från Samband (Kommunförbundet) på Island.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 9

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Hans Abrahamsson docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet och Anne Tortzen, ph.d. och expert inom medborgardialog och samskapande i Danmark. Anne är också grundare av Center for Borgerdialog.
  Demokrati, Medborgardialog
 • Existentiell hälsa – en outnyttjad resurs

  Webbinariet syftar till att sprida kunskap om existentiell hälsa och ge exempel på hur specialistpsykiatri, skolor och civilsamhälle arbetar med samtalsgrupper för att stärka den existentiella hälsan.
  Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Fullmäktiges Presidium - pandemins inverkan på demokratin, webbseminarium

  SKR lyfter rådande läge med anledning av coronapandemin och dess inverkan på demokratin. Tillsammans gör vi bland annat en internationell utblick av hur pandemin har påverkat demokratin internationellt samt det kommunala självstyret?
  Politisk styrning
 • Lansering av skriften om val av driftformer, webbseminarium

  Vid ett seminarium lanserar SKR en ny skrift om driftformer. Du får kunskaper om olika driftsformer utifrån styrning, insyn och uppföljning och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Erfarenheter och praktiskt exempel redovisas.
  Politisk styrning
 • Digital inkludering

  I takt med att de digitala kanalerna blir en allt viktigare del av kommunikationen med medborgarna blir också frågor om hur alla kan ta del av dessa tjänster allt viktigare.
  Digitalisering, Ekonomiskt bistånd
 • Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt

  SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Särskilt boende – hur tillgodoser vi behovet?

  Webbsänd heldagsutbildning om prognostisering, planering och byggande av boende för äldre - en av socialtjänstens strategiskt viktigaste frågor framöver.
  Äldreomsorg
 • Webbsändning: Samverkan i Örebro län kring systematiskt analysarbete

  I Örebro län pågår ett strukturerat folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna, civila samhället och regionen. En statistikgrupp ingår som kontinuerligt möts för att ta del av och diskutera det epidemiologiska arbete som Region Örebro län genomför. Att ha gemensamma analysverkstäder har visat sig vara framgångsrikt.
  Hälsa och sjukvård
 • Placerade barns hälsa

  Placerade barns hälsa är generellt sämre än andra barns. Vid en kartläggning av SKR 2017 framkom att endast 25 procent av de barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen blir hälsoundersökta. Nu presenteras 2020 års kartläggning.
  Hälsa och sjukvård, Social omsorg
 • Hälsofrämjande etablering – samverkan som gör skillnad för nyanlända i Gävle

  I Gävle prövas nya samverkansformer för att tidigare identifiera och omhänderta ohälsa och/eller funktionsvariation hos nyanlända. Följ med på ett studiebesök för att få del av projektet Hälsofrämjande etablering i Gävle.
  Hälsa och sjukvård
 • Strategisk kompetensförsörjning – hur har det gått?

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjuder in till seminarium om det partsgemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.
  Arbetsgivarfrågor
 • Webbinarium om avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

  SKR har genomfört en studie med förtroendevalda i kommuner, som har avslutat sitt uppdrag samt de som övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat. I samtalet får du möta Anders Knape, ordförande i SKR och Lena Langlet demokratiansvarig, SKR.
  Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Webbsändning: Allmännyttiga bostadsbolag och aktiv markpolitik som verktyg för bostäder till alla

  Välkommen den 5 november då SKR arrangerar en konferens om hur kommunerna kan använda sig av bostadspolitiska verktyg för bostäder till alla.

  Byggande, Samhällsplanering
 • Digital konferens: Ledarskap för omställning till Nära vård

  SKR inbjuder till digital ledarskapskonferens med syfte att ge kunskap, vägledning och inspiration i arbetet med att driva omställningen till Nära vård.
  Hälsa och sjukvård
 • Upphandling av välfärdstjänster

  Ett webbsänt förmiddagsseminarium där vi fördjupar oss i vad som gäller vid upphandling av sociala tjänster och välfärdstjänster.

  Juridik, Social omsorg, Upphandling
 • Jämställdhetsnätverket: träff med tema CEMR-deklarationen

  På årets nätverksträff tittar vi närmare på den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), som många av Sveriges kommuner och regioner har ställt sig bakom.
  Demokrati, Jämställdhet, Kvinnofrid, Mänskliga rättigheter, Social hållbarhet
 • Webbinarium: Hälsa som strategi - hur satsa i en tuff ekonomisk tid?

  För att klara välfärdsuppdraget behöver kommuner och regioner arbeta mer förebyggande tillsammans. Samtidigt är det ekonomiska utrymmet begränsat och den pågående pandemin sätter djupa avtryck på samhällsutvecklingen.
  Hälsa och sjukvård
 • Avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering i renhållningsverksamhet

  För att erbjuda en samlad framställning avseende dessa frågor och genomgång av aktuell rättspraxis ordnar SKR en halvdags webbsänd utbildning inom området där vi helt fokuserar på avgifter för avfallshantering.
  Juridik
 • Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt

  SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Informationsträff: riskgruppsorienterat arbetssätt

  SKR bjuder in till en digital informationsträff för att berätta om SKR:s erbjudande för att stötta införandet av riskgruppsorienterat arbetssätt. Vi informerar om de utbildningar som kommer hållas och svarar på era frågor.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Informationsträff: riskgruppsorienterat arbetssätt

  SKR bjuder in till en digital informationsträff för att berätta om SKR:s erbjudande för att stötta införandet av riskgruppsorienterat arbetssätt. Vi informerar om de utbildningar som kommer hållas och svarar på era frågor.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt

  SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Gallringsråd för överförmyndare

  Med anledning av reviderade gallringsråd för överförmyndare arrangerar Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tillsammans med SKR ett kostnadsfritt seminarium.
  Juridik
 • Webbinarium om närstående i Nära vård

  På anhörigdagen, tisdagen den 6 oktober, bjuder SKR Nära vård in till en fullspäckad morgon med samtal med närstående och om stöd till närstående som en del av omställningen till nära vård.
  Hälsa och sjukvård
 • Först då förstod vi vad digitalisering innebär – SKR i Digital@idag

  I webbkonferensen får du ta del av erfarenheter och insikter om vad som krävs i digital kapacitet och kompetens för att ställa om i skarpt läge.

  Digitalisering
 • #skolDigiguide: Likvärdig tillgång och användning

  Webbinarieserien genomförs inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet
  Digitalisering, Skola
 • Sexuella övergrepp på barn och unga

  Socialtjänsten har en svår uppgift i mötet med barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp. Hur ska man tala med barn och unga vid misstanke om övergrepp? Hur ska processerna kring barnen se ut, och vilken hjälp finns att få för de som utsatts?
  Kvinnofrid, Social omsorg
 • Webbsändning: Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

  Vårdsamordnare för psykisk hälsa är en relativt ny roll i Sverige, och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. SKR stödjer implementering av evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården.
  Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Webbsändning: Samarbetsvård Psykisk hälsa i Region Dalarna

  Sju av Region Dalarnas vårdcentraler har under 2018 till 2020 deltagit i ett pilotprojekt där sjuksköterskor har fungerat som vårdsamordnare för patienter som lider av psykisk ohälsa. Nu införs metoden brett inom regionen på 26 vårdcentraler.
  Psykisk hälsa
 • Dokumentation: Vägen framåt för breddad rekrytering

  Inspelning samt presentationer från konferensen "Vägen framåt för breddad rekrytering".
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Social omsorg
 • Informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten

  Välkomna till en webbsänd heldag om informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten.
  Digitalisering, Social omsorg
 • Individanpassat stöd till arbete

  IPS är en evidensbaserad arbetsmodell som syftar till att hjälpa personer att komma ut och stanna kvar på arbetsmarknaden. Under dagen får vi lära oss mer om metoden samt ta del av praktiska exempel.
  Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård, Social omsorg
 • Webbseminarium: Utmaningar löser vi i samverkan!

  För att klara verksamhetens utmaningar där svaren inte är givna och samtidigt utveckla arbetsmiljön är väl fungerande samverkan en framgångsfaktor. Det har inte minst pandemin visat exempel på med en snabb omställning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fortlöpande riskbedömningar. Idag har 246 kommuner och nästan alla regioner ett avtal om verksamhetsutveckling och arbetsmiljö i samverkan.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmiljö
 • Prevention genom en rolig fritid - från stuprör till godkända betyg

  Kungsbacka kommun driver tillsammans med Region Halland verksamheten Friskvårdsgruppen för barn med övervikt och fetma i åldrarna 5–18 år. Friskvårdsgruppen är en samverkan på bred front som syftar till att skapa en bättre upplevd och faktisk hälsa genom varaktig livsstilsförändring och se till hela barnets livssituation.
  Hälsa och sjukvård
 • Vilka erfarenheter tar vi med oss från Coronapandemin så här långt?

  Vilka erfarenheter tar vi med oss från äldreomsorgen och funktionshinderområdet efter det intensiva arbetet med Covid-19 så här långt?
  Hälsa och sjukvård, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Nätverk för kommunernas lokalstrateger

  Du som arbetar med lokalstrategiska frågor är välkommen att medverka i ett nytt nätverk för erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.
  Fastigheter
 • Informationsmöte om Beställarnätverk Socialtjänst

  Välkommen till ett webbsänt informationsmöte om Beställarnätverk Socialtjänst!
  Digitalisering, Social omsorg
 • Revisionsdialog 2020, webbseminarium tillfälle 1

  Temat på höstens konferens är revisorernas kommunikation, dialog mellan revisionen och de som granskas samt hur kommuners och regioners ekonomi påverkats av Coronapandemin.

  Revision
 • Revisionsdialog 2020, webbseminarium tillfälle 2

  Temat på höstens konferens är revisorernas kommunikation, dialog mellan revisionen och de som granskas samt hur kommuners och regioners ekonomi påverkats av Coronapandemin.

  Revision
 • Webbsändning: Presidiedag för räddningsnämnder

  Välkomna den 27 november då SKR arrangerar en inspirerande dag om aktuella frågor inom kommunal räddningstjänst.
  Trygghet och säkerhet
 • Digitala arbetssätt inom ekonomiskt bistånd

  Välkommen till en dag om omställning till digitala arbetssätt inom ekonomiskt bistånd.
  Digitalisering, Ekonomiskt bistånd
 • Agenda för arbete, del 3

  Webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.
  Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Skola
 • Agenda för arbete, del 2

  Webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.
  Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Skola
 • Agenda för arbete, del 1

  Webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.
  Arbetsmarknad, Ekonomiskt bistånd, Skola
 • Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.
  Juridik
 • Projekt IMprove och utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram

  Webbsändningen lyfter erfarenheter från första året i SKR:s projekt IMprove och har ett särskilt fokus på organisationsutveckling och plan för utveckling.
  Skola
 • Ordförandedagen 2020

  Ordförandedagen är SKR:s konferens som är exklusiv för dig som är ordförande eller ledande företrädare för oppositionen i kommun- eller regionstyrelsen. I år är konferensen helt digital och webbsänds.
 • Webbinarium: Nära vård – nya sätt att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

  På webbinariet presenteras rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter". Syftet med rapporten är att belysa behovet av nya sätt att följa upp och utvärdera verksamheter och resultat i samband med satsningar på Nära vård.
  Hälsa och sjukvård
 • Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Hösten 2020 erbjuder SKR distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under hösten. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier och ett eftermöte på distans.
  Hälsa och sjukvård
 • Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Hösten 2020 erbjuder SKR distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under hösten. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier och ett eftermöte på distans.
  Hälsa och sjukvård
 • Nätverksträff för näringslivsansvariga

  Temat för höstens nätverksträff är omvärldsbevakning - hur ser det ut med ekonomin, arbetsmarknaden och branschpåverkan om man tittar bortom tidningsrubriker och siffror? Hur går vi vidare och hur ser det ut framöver? Mötet är digitalt via Zoom.
  Näringsliv
 • Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

  Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.
  Trafik och infrastruktur
 • Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

  Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.
  Trafik och infrastruktur
 • Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

  Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.
  Trafik och infrastruktur
 • Esthers digitala släktträff 2020

  Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!
  Hälsa och sjukvård, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Inför taxeåret 2021 – grundläggande frågeställningar för kommunala miljönämnder

  Välkommen till ett seminarium om grundläggande frågeställningar för miljönämnder inför taxeåret 2021.
  Miljö
 • Webbsändning: ÖJ Agenda 2030 – nyckeltal i Kolada – hur kan de användas?

  Ett seminarium om hur nyckeltal kan användas för att utveckla verksamheten.

  Demokrati, Fakta om kommuner och regioner, Ledarskap, Miljö, Statistik, Öppna jämförelser
 • Webbsändning: Metoder och arbetssätt för att bättre kunna analysera bostadsbehov och bostadsefterfrågan

  Välkommen till en dag om hur kommuner kan utveckla sin bostadsförsörjningsplanering.

  Byggande, Samhällsplanering
 • Webbinarium - Strategi för informationsförsörjning

  Välkommen till ett webbinarium om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.
 • Webbinarium om funktion för koordinering

  SKR bjuder in till ett webbinarium där fyra forskare presenterar sina projekt om funktion för koordinering utifrån olika frågeställningar och perspektiv.
  Sjukskrivning och rehabilitering
 • Företagshälsovård behovsstyrd upphandling

  Att upphandla företagshälsovård i kommuner, regioner och kommunala företag.
  Arbetsgivarfrågor
 • Webbinarium: Konsten att prioritera – hur dra nytta av statistiken i Strategi för hälsa?

  Det finns idag tillgång till stora mängder statistik som rör befolkningens hälsa. På vilka sätt kan du analysera och ta dig an statistiken på ett systematiskt sätt? Välkommen till ett webbinarium där vi ger stöd och guidning med utgångspunkt från indikatorerna i Strategi för hälsa.
  Hälsa och sjukvård
 • Konferens Agenda för integration – mottagande och etablering i en föränderlig tid

  Arbetar du med nyanländas mottagande, bosättning och etablering eller integration i samhället? Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar dig till konferensen Agenda för integration. Detta år sker konferensen digitalt!
  Arbetsmarknad, Integration
 • Webbsändning: Kickoff Kraftsamling för psykisk hälsa

  SKR bjuder in till en digital kickoff den 14 september om Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, samtalar med gäster. Vi blickar tillbaka på det gångna året. Vad har de olika delarenorna resulterat i? Hur arbetar vi framåt?
  Förskola, Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa, Skola
 • Webbseminarium: Samhället, vården och patienter behöver forskning

  SKR:s sjukvårdsdelegation bjuder in till ett webbseminarium kring klinisk forskning. Syftet är att uppmärksamma SKR.s reviderade positionspapper och sätta in det i ett sammanhang.
  Forskning och innovation, Hälsa och sjukvård
 • E-handelsdag 2020 - vad händer på e-handelsområdet?

  E-handelsdagen den 4 november blir en dag då vi informerar om e-handelsutvecklingen; vad händer på e-handelsområdet? Vilken funktionalitet och vilka nya standarder ska stödja e-handel?
  Juridik
 • Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare

  En webbsänd endagskurs där vi går igenom de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. 
  Juridik
 • IBIC – bromskloss eller hävstång?

  Individens Behov i Centrum (IBIC) ska stärka individers delaktighet i utredning, planering och vid genomförande och uppföljning av insatser. Det fungerar i många kommuner, men hur kan vi få det att fungera bättre?
  Social omsorg
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under denna heldagsutbildning frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt
 • Arbetsrättslig grundkurs, BAS

  SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en Baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna kurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt
 • Arbetsrättslig aktualitetsdag

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorgani­sation presenterar en konferens på temat Nyheter och aktuella frågor inom arbetsrätten och arbetsmiljöområdet.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt
 • Webbinarium: Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter

  Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) arrangerar ett webbsänt seminarium om utmaningar kring behov och krav på att använda och hantera underskrifter som traditionellt utförts med andra medel än elektroniska.
  Juridik
 • Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag hålls som den 21 oktober 2020. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är tjänsteman och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

  Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Nära vård i kommunerna

  Hur går det för nära vård i kommunerna? Hur har covid-19 påverkat arbetet? Under en heldags webbsändning ger SKR en bild av läget i landet och dyker ner i konkreta exempel kring mobila team, rehabiliterande arbetssätt, kompetensutveckling och personcentrerad vård.
  Hälsa och sjukvård, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Mötesplats Agenda 2030

  En träffpunkt för kommuner och regioner som arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030.

  Miljö, Samhällsplanering
 • Seminarium om arbetstid

  För arbetstagare anställda på AB.
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Webbinarium om hot mot politiker - hot mot jämställdheten

  Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Du möter Anna Gavell Frenzel, Brå, Jelena Drejanin - ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet samt kommunalråd i Huddinge.
  Jämställdhet, Politisk styrning
 • Effektivare arbetssätt i socialtjänsten

  Effekten av coronapandemin och demografiska utmaningar ökar trycket på kommunerna. Hur kan socialtjänsten använda resurserna mer effektivt? SKR bjuder in till en heldag om förändringsledning, digitalisering och smarta arbetssätt.
  Digitalisering, Ekonomi, Ekonomiskt bistånd, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Kompetens i dricksvattenkontrollen

  Välkommen till ett halvdagsseminarium som fokuserar på att öka våra kunskaper och vår kompetens inom den kommunala dricksvattenkontrollen.
  Miljö
 • SKR Kultur 2020 – Ställa om

  Årets kulturkonferens kommer genomföras digitalt och tar utgångspunkt i kulturlivets förändrade förutsättningar och de erfarenheter som kommit till under våren och sommaren.
  Kultur och fritid
 • Webbsändning: Överenskommelsen psykisk hälsa 2020

  Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa samt andra intresserade personer i kommuner och regioner till en webbsändning om överenskommelsen.
  Psykisk hälsa
 • Webbsändning: Aktuellt inom psykiatrin

  SKR bjuder in chefer och medarbetare inom psykiatrin och andra aktörer med intresse, till en webbsändning. Under sändningen kommer aktuella frågor kopplat till psykiatrin lyftas.
  Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Lansering av uppdaterade Principer för ägarstyrning

  SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt webbseminarium för att ta del av det nya materialet
  Politisk styrning
 • Webbsändning: Kraftsamlingsverkstad

  Vad händer inom Kraftsamling för psykisk hälsa? Hur går vi från ord till handling? Hur gör vi verkstad av alla planer? Det är några av frågorna som kommer diskuteras under webbsändningen.
  Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa
 • Exploateringsavtal

  Vi går igenom igenom reglerna om exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vi berör också senare års utrednings- och lagstiftningsarbete.
  Juridik
 • Exploateringsavtal

  Vi går igenom igenom reglerna om exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vi berör också senare års utrednings- och lagstiftningsarbete. 
  Juridik
 • Hedersrelaterat våld och förtryck

  Att förstå, kunna identifiera och agera när det förkommer hedersrelaterat våld och förtryck är en kompetens som behövs inom många verksamheter, inte minst i skola, socialtjänst och primärvård.
  Hälsa och sjukvård, Kvinnofrid, Skola, Social omsorg
 • Webbseminarium: Kontaktcenter

  Välkommen till ett webbseminarium som rör frågor som ett kontaktcenter kan tampas med.
  Kommunikation
 • Webbseminarium: Internkommunikation

  Välkommen till ett webbseminarium om internkommunikation.

  Kommunikation
 • Kvalitet och likvärdighet i förskolan - vad är det och kan det mätas?

  Årets förskolekonferens har fokus på uppföljning av kvalitet och likvärdighet i förskolan.
  Förskola
 • Webbsändning: Att styra och leda för hållbar utveckling

  Välkomen den 14 september till en konferens med aktuella frågor för kommunala miljöstrateger.

  Miljö
 • Bostäder för utsatta grupper

  Vilken roll ska staten respektive kommunsektorn spela i bostads-försörjningen? Hur arbetar olika kommuner med de bostadssociala utmaningarna? Vad säger forskningen? Hur ska kommunen planera för behoven av bostäder?
  Samhällsplanering, Social omsorg
 • AI för ledare i offentlig sektor - 15 oktober

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • AI för ledare i offentlig sektor - 5 november

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • AI för ledare i offentlig sektor - 3 september

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • AI för ledare i offentlig sektor - 24 september

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
  Digitalisering
 • Webbsändning: SKR presenterar Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020

  Välkommen den 11 juni då SKR berättar om årets upplaga av Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.
  Samhällsplanering
 • Styra och leda med Agenda 2030

  I en webbsänd utbildning ges grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen. Den belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra.
  Politisk styrning
 • Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

  I programmet diskuteras erfarenheter från vårens speciella läge i förskolor och skolor. Vi informerar även om aktuella utredningar på skolområdet, Skoldigiguide samt STL, Skriva sig till lärande.
 • Webbsändning: Tillsynsdagen 2020 – SKR:s digitala mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll

  Välkomna till årets webbsända tillsynsdag den 13 oktober på temat framtidens tillsyn och kontroll.
  Miljö
 • Webbsändning: Attraktiva boenden att åldras i

  Välkommen till webbseminarium med fokus på goda exempel om hur vi kan möta äldres bostadsbehov.

  Byggande, Samhällsplanering, Äldreomsorg
 • Webbsändning: Vad är viktigt för dig?-dagen

  SKR uppmärksammar ”Vad är viktigt för dig?”- dagen den 9 juni. I partnerskapet mellan patienter, närstående och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering är samtalet det centrala. Det är i frågan ”Vad är viktigt för dig?” allt börjar. Temat är personcentrerad vård.
  Hälsa och sjukvård
 • Offentliga Rummet 2.0 - 3 juni

  Offentliga Rummet 2.0 är en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt. Offentliga Rummet består av en plattform som erbjuder ett innehåll med sändningar live-on-demand, extra material, nätverkande med andra deltagare, utställare och partners.

  Digitalisering
 • Offentliga Rummet 2.0 - 21 augusti

  Offentliga Rummet 2.0 är en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt. Offentliga Rummet består av en plattform, Offentliga Rummet Play, som erbjuder ett innehåll med sändningar live-on-demand, extra material, nätverkande med andra deltagare, utställare och partners.

  Digitalisering
 • Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag hålls som den 27 augusti 2020. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

  Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Webbsändning: Allaktivitetshusen i Malmö bryter barriärer för ökad social hållbarhet

  Tre allaktivitetshus har skapats i Malmö utifrån en ambition att utgöra en positiv motkraft i ett område präglat av brist på lokalt föreningsliv, med låga skolresultat och en hög upplevd otrygghet såväl i skolan som i det omkringliggande området.
  Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet, Social omsorg
 • Sociala företag - innovativt och framgångsrikt

  Varmt välkommen till en digital spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag.
  Arbetsmarknad
 • Webbsändning: Konferens om ungdomar och brott

  Årets trygghetsdag handlar om insatser och stöd vid ungdomsbrottslighet.
  Trygghet och säkerhet
 • Webbsändning om våra 40 000 förtroendevalda

  SCB presenterar uppgifter från den färska rapporten om de förtroendevalda i kommuner och regioner. Lyssna till ett samtal om betydelsen av att de förtroendevalda speglar befolkningen. Hur kan representativiteten förbättras? Bör villkoren för de förtroendevalda ändras och i så fall hur?
  Demokrati
 • Webbsändning: Budgetdagen 2020

  Under Budgetdagen lyfte vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och regioner. Webbsändningen går att se i efterhand juni månad ut.
  Ekonomi
 • Webbsändning: Uppstartsmöte om brukarundersökningen till placerade barn och unga

  Under hösten 2020 genomförs en pilotundersökning till placerade barn och unga. I detta digitala uppstartsmöte berättar SKR om förberedelser och genomförande. Alla kommuner och privata aktörer som vill är välkomna att delta i piloten.
 • Fördjupande seminarium kring arv och dödsbo för överförmyndare

  Ett fördjupande webbseminarium med tema Arv och dödsbo, riktat till överförmyndare.
  Juridik
 • Digitaliseringen av socialtjänsten

  Vad gör de nationella aktörerna och vad kan kommunerna
  själva göra? Hur samverkar kommuner och leverantörer idag
  för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter?

  Digitalisering, Social omsorg
 • Fördjupande seminarium om barn och barnärenden för överförmyndare

  Ett fördjupande webbsänt seminarium på temat "Barn och barnärenden", med fokus på överförmyndarfrågor

  Juridik
 • Nätverksmöte för jurister inom digitalisering och dataskydd

  Nätverket ska ge utrymme för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog om aktuella frågor inom digitaliseringen i kommuner och regioner.

 • Webbinarium om det demokratiska samtalet

  Du möter Carl Heath, ordförande för nationell satsning på medie- och informationskunnighet, och kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar bland annat om arbetet med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.

  Kommunikation, Politisk styrning
 • Webbinarium: Områdesbaserad samverkan som främjar hälsa – en värdefull tillgång i kristider

  Strategi för hälsa bjöd in till ett webbinarium för att ta del av konkreta exempel på områdesbaserad samverkan. I Göteborg och Malmö finns goda erfarenheter av att etablera hälsofrämjande nätverk tillsammans med befolkningen i närområden.
  Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet
 • Webbsändning: Fundera, planera, agera - ett möte om tillsynsplanering för miljökontor

  SKR erbjuder två tillfällen, 2 och 9 juni, där vi diskuterar tillsynsplanering och vad som är svårigheter med att planera.
  Miljö
 • Webbsändning: Fundera, planera, agera - ett möte om tillsynsplanering för miljökontor

  SKR erbjuder två tillfällen, 2 och 9 juni, där vi diskuterar tillsynsplanering och vad som är svårigheter med att planera.
  Miljö
 • Webbsändning: Presidiekonferens för fullmäktige, andra tillfället

  Webbinariet är indelat i två programdelar. Den första delen kommer att anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset, covid-19. Andra delen handlar om fullmäktiges ansvar för uppföljning och kontroll av den kommunala verksamheten.
  Politisk styrning, Revision
 • Webbsändning: Presidiekonferens för fullmäktige, första tillfället

  Webbinariet är indelat i två programdelar. Den första delen kommer att anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset, covid-19. Andra delen handlar om fullmäktiges ansvar för uppföljning och kontroll av den kommunala verksamheten.
  Politisk styrning, Revision
 • Administratör inom socialtjänsten

  Som administratör och koordinator är du ofta spindeln i nätet. Du organiserar, koordinerar och ser till att viktiga uppgifter blir utförda. För att klara av uppgifterna krävs ofta ett brett kunnande om socialtjänstens frågor samt övergripande insikt i lagar och förordningar.
  Social omsorg
 • Temadagar: Kommunal juridik

  SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar under rubriken Kommunal juridik erbjuds i år via webben.

  Juridik
 • Barnets rättigheter vid vårdnadstvister

  Barnet ska enligt barnkonventionen ses som en rättighetsbärare med egna rättigheter. Svåra konflikter och vårdnadstvister innebär ofta negativa konsekvenser för barn som är inblandade.
  Kvinnofrid, Mänskliga rättigheter, Social omsorg
 • Webbsändning: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

  Välkommen till ett webbsänt seminarium om anpassat stöd, bedömning och betygsättning vid distansundervisning.

  Digitalisering, Skola
 • Webbinarium om de mänskliga rättigheterna och demokratin

  Välkommen till ett webbinarium om relationen mellan de mänskliga rättigheterna och demokratin som är ett föredrag av Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Det kommer även finnas utrymme för frågor och inspel via chatten. 
  Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Webbinarium om lokala samhällskontrakt

  Välkommen att delta i ett kostnadsfritt webbinarium där SKR delar med sig av spaningar från Montreal, Mannheim och Luton, tre städer som har arbetat fram lokala samhällskontrakt.

  Medborgardialog
 • Fördjupande seminarium inom ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

  Ett fördjupande seminarium där vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete inom ekonomiskt bistånd.

  Juridik
 • Fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning

  Ett fördjupande webbsänt seminarium om provisorisk dödsboförvaltning inom ramen för socialnämndens ansvar.
  Juridik
 • Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona

  Om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten. Sverige i en värld i förändring där det lokala alltmer flätas samman med det globala. Hur vår tids stora samhällsomdaning förstärker behov av att värna om demokratin och den sociala hållbarheten. En webbkurs som sker vid tre olika tillfällen.
  Medborgardialog
 • Webbinarium om samverkan som kan stärka det förebyggande arbetet hot och hat

  Samtalet handlar om hur samverkan mellan olika perspektiv kan stärka varandra. För att kunna påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet behöver vi samverka i olika processer och ur olika perspektiv, med målet att stärka det förebyggande arbetet och undvika att spänning och konflikt uppstår.
  Politisk styrning
 • Webbinarium: Öppna jämförelser Företagsklimat 2019

  Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna. Den 1 september 2020 presenteras resultaten från 2019 års Insiktsmätning.
  Näringsliv, Öppna jämförelser
 • Översiktskurs i offentlig upphandling

  En webbsänd endagars översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

  Juridik, Upphandling
 • Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en kurs om barnkonventionen och hur du kan efterleva den i ditt arbete. Den omfattar grunderna i barnkonventionen, hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras och vad det innebär att implementera barnkonventionen i en kommun eller region.
  Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Arv och dödsbo för överförmyndare

  Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning.
  Juridik
 • LSS grundkurs

  Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

  Hälsa och sjukvård, Juridik
 • Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.
  Juridik
 • Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.
  Juridik
 • Inställt: Upphandling av revisionstjänster, webbseminarium

  SKR kommer att fokuserar på upphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.
  Vi belyser också upphandling av auktoriserade revisorer till kommunala aktiebolag, som de förtroendevalda revisorerna ibland också har uppdraget att upphandla.

  Revision
 • MasterClass 2 - Modeller som stöd i medborgardialog i samhällsbyggnad

  Vi ställer om och genomför MasterClass 2 digitalt via Zoom där SKR ger dig exempel på metoder där modeller används i samhällsbyggnad och lagstadgade samråd från både Sverige och andra länder.

  Medborgardialog
 • Webbseminarium: Digitala tjänster för psykisk hälsa

  Ett samarbete mellan Kraftsamling för psykisk hälsa och Vision e-hälsa 2025.
  Digitalisering, Psykisk hälsa
 • Inställt: Webbsändning – Utökad uppföljning av den specialiserade vården

  Webbsändningen är inställd och ersätts av ett digitalt möte för regionernas projektledare.Webbsändningen är den sista inför 1 april, då den nya modellen för uppföljning av den specialiserade vården ska vara klar och införd i regionerna. Under sändningen finns möjlighet att ställa frågor.
 • Uppstartsmöte brukarundersökningar individ- och familjeomsorg 2020

  Välkommen till årets uppstartsmöte för de nationella brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg. Här kommer vi tillsammans att prata om förberedelser och undersökningarnas genomförande under september-oktober 2020.
  Social omsorg
 • Uppstartsmöte brukarundersökning funktionshinderområdet 2020

  Välkommen till årets uppstartsmöte för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Här kommer vi tillsammans att prata om förberedelser och undersökningens genomförande under september-oktober 2020.
  Social omsorg
 • Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

  Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.
  Trafik och infrastruktur
 • Inställt: Webbsändning: Agenda för integration

  En gång per månad har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat mottagande och bosättning, nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration.
 • Del ett inställt: Arbetsrättsligt webbseminarium i två delar

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar denna dag endast ett webbseminarium: "Personliga skäl". Förmiddagens seminarium "Verksamhetsövergång" är inställt. Därav är även heldagssändningen inställd.
  Arbetsgivarfrågor
 • Inställt: Webbseminarium - Skyddsombudsrätt och byggherreansvar

  Seminariet ska ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Seminariet tar också upp byggherreansvaret samt arbetsgivarens ansvar när det pågår ett byggnadsarbete på arbetsplatsen.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmiljö
 • Webbsändning: Värnamo Hälsocenter – ett hälsonav för kommuner och vårdcentraler

  Värnamo kommun och tillhörande vårdcentraler har i samverkan utvecklat en verksamhet där det gemensamma målet är att ge ett nära och individanpassat stöd till kommuninvånarnas hälsa. Ta del av verksamhetens erfarenheter och framgångsfaktorer.
  Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet, Social omsorg
 • Webbsändning: Små barn - stora möjligheter

  I Södra Ryd har ett samverkansprojekt mellan Familjecentralen och Folktandvården lett till förbättrad tandhälsa hos förskolebarn. Ta del av utvecklingsarbetet som medarbetarna utformade i samverkan och de förbättringar det lett till.
  Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social hållbarhet, Social omsorg
 • Webbsändning – utökad uppföljning specialiserad vård, teknikforum

  Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chat, med inriktning på de tekniska förutsättningar som behövs för att en utökad uppföljning av den specialiserade vården ska kunna genomföras från 1 april 2020.
 • Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?

  I denna webbsändning ger experter från SKR och berörda myndigheter information om vad som händer på nationell nivå och försöker svara på de frågor som fortfarande finns.

  Integration, Juridik
 • AI för offentlig sektor – uppstart av AI-nätverk

  På seminariet får du höra om DIGG:s kartläggning av behovsområden och förutsättningar för att främja tillämpningen av AI i offentlig sektor. Du får också möjlighet att bidra till arbetet med ta fram en AI-agenda för Sverige, samt delta i att starta upp SKR:s AI-nätverk.
  Digitalisering
 • Webbsändning: Fakta och myter om ekonomiskt bistånd

  Trots att ekonomiskt bistånd är tänkt som det yttersta skyddsnätet under en kort begränsad tid har det kommit att spela en allt större roll som långvarig försörjning för grupper som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden.
  Ekonomiskt bistånd
 • Leva livet bäst möjligt i Skellefteå

  Hur agerar vi för att arbeta förebyggande med att skapa ökad meningsfullhet och livskvalitet? Ta del av exempel från Skellefteå kommun och Region Västerbottens gemensamma arbete för äldres hälsa. Här utvecklas förbättrade arbetssätt utifrån individens perspektiv.
  Hälsa och sjukvård
 • Medborgardialog i komplexa frågor, webbseminarium

  Projekt Medborgardialog har prövat en modell för
  medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och bjuder in fler att pröva på modellen. Du får också möta kommuner som genomfört en hel dialogprocess från idé till åtgärder och ta del av internationella exempel.

  Medborgardialog
 • Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

  I programmet ges information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola och skola, maxtaxa och blöjor i förskola samt ny praxis för sekretessprövning hos SCB.
  Förskola, Skola
 • Lanseringskonferens nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

  Konferensen handlar om innehållet i det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP), hur VIP kan användas, processer för framtagande samt fördjupande seminarier.
  Psykisk hälsa
 • Webbinarium: Regionerna och regionalt utvecklingsarbete

  SKR anordnar ett webbsänt seminarium om rapporten Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet. Rapporten utforskar bland annat olikheter och likheter i regionernas arbete med regional utveckling.
  Regional utveckling
 • Nu har vi gjort en brukarundersökning - och sen då?!

  Workshop - Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?
  Politisk styrning, Social omsorg, Statistik
 • Inställt: Webbsänd inspirationsdag – Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

  Konferensen/sändningen är inställd, vi arbetar för att hitta nytt datum hösten 2020.Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Representanter från Region Dalarna berättar om implementeringen av metoden Samarbetsvård Psykisk hälsa.
  Hälsa och sjukvård
 • Inställt: Webbsänd inspirationsdag – Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

  Konferensen/webbsändningen är inställd, vi arbetar för att hitta nytt datum hösten 2020.Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Forskare och representanter från Västra Götalandsregionen berättar om implementeringen av vårdsamordnare och forskningsresultat.
 • Hur ser medarbetarna på digitalisering i välfärden?

  Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från en ny SKR-studie om hur studenter och välfärdens medarbetare ser på digitalisering på arbetsplatsen.
  Arbetsgivarfrågor
 • Webbseminarium: Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkra personförflyttningar

  Att förebygga belastningsskador vid personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmiljö
 • Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?

  Forskning visar att föräldrar till barn som är omhändertagna av sociala myndigheter ändå är viktiga för sina barn, både under och efter placeringen. Syftet är att under dagen ge både praktiknära och teoretisk kunskap. 
  Social omsorg
 • Webbsändning: Yrk In - stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

  Skolor som medverkat i ESF-projektet Yrk In berättar om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram.

  Arbetsmarknad, Skola
 • Webbseminarium: Employer branding – det börjar inifrån

  Välkommen till ett 90 minuter långt webbseminarium om att arbeta med det interna varumärket i kommunen eller regionen.
  Kommunikation
 • Webbseminarium om tillgänglighet på webben

  Välkommen till ett 90 minuter långt webbseminarium om hur kommuner och regioner ska kunna leva upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen.
  Kommunikation
 • Webbinarium om att tydliggöra ansvar och roller

  Under 2020 fortsätter SKR med kostnadsfria webbinarier som handlar om hot, hat och våld mot förtroendevalda. Vid detta tillfälle diskuterar vi kring en studie som är gjord av SKR på styrande dokument i kommuner och regioner. Resultatet visar att det är en stor variation ansvarsfördelning och i vilket ansvar som kommuner och regioner tar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.
  Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Webbinarium om samtalstonen

  Under 2020 fortsätter SKR med kostnadsfria webbinarier som handlar om hot, hat och våld mot förtroendevalda. Vid detta tillfälle diskuterar vi samtalstonen i det politiska samtalet.
  Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Webbkonferens: kriskommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner.
  Kommunikation
 • Innan krisen knackar på

  Allvarliga händelser, medborgare som känner sig felbehandlade, misstag och felaktigt hanterade ärenden, exemplen är många där situationen inom socialtjänsten kan växa till krisnivåer. Vad kan göras innan, under och efter en kris? Med hjälp av forskare, representanter från IVO, experter och socialchefer med egen erfarenhet delar vi aktuell kunskap på området.
 • Webbinarium - State of health in the EU

  Välkommen till ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenteras och diskuteras. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD, European Obeservatory on Health Systems and Policies.
 • KOMMEK webbkonferens – för alla som arbetar med ekonomi och styrning

  KOMMEK är en av landets största och ledande mötesplatser, för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner, där ekonomer, ledare, förtroendevalda, forskare och leverantörer möts. Konferensen går att se i efterhand till och med den 3 september.
  Ekonomi
 • Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

  I programmet ges information om bland annat Öppna jämförelser grundskola samt om arbetet med den nationella handlingsplanen för digitalisering.
 • Barnkonventionen som lag

  Att barnkonventionen blir lag i januari 2020 har knappast undgått någon. Men vad innebär det för verksamma inom socialtjänsten? Vilka delar berörs? Hur ska den tolkas och vad innebär det om lagen inte följs?
  Mänskliga rättigheter, Social omsorg
 • Socialtjänstens utmaningar

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågor på nationell nivå som påverkar kommunerna.
  Social omsorg
 • Inspirationsdag Öppen förskola för språk och integration – smarta lösningar under föräldraledigheten

  Den 6 mars  2020 bjöd SKR in till en inspirationsdag för spridning av smarta, nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet.
  Förskola, Integration, Skola
 • Webbsändning: Skolans kompetensförsörjning

  I sändningen diskuterar vi behovet av lärare i skolan samt hur rektorer kan få stöd i sitt uppdrag.
  Skola
 • Webbkonferens: medborgardialog och kommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om hur kommunikationsarbetet kan bidra till ökad delaktighet och välfungerande medborgardialog.
  Kommunikation
 • Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

  Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att barnen får det stöd de behöver?
  Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg, Kvinnofrid
 • Konferens om lokalt arbete mot narkotika

  Välkommen till en dag med syfte att informera, inspirera och ta del av lokala exempel på hur man kan utveckla arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet.

  Trygghet och säkerhet
 • Frukostsamtal om Sveriges kompetensförsörjning

  Ta del av en ny rapport om yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningarnas roll som SKR har låtit ta fram. Hur ser läget i dag och vad ser vi för utmaningar och möjligheter för att klara kompetensförsörjningen?
 • Webbsändning: Samverkan för att klara kompetensförsörjningen

  Ta del av en kostnadsfri webbsändning där vi vill inspirera genom ett antal lärande, konkreta exempel på samverkan mellan branscher och komvux.
 • Webbsändning: Kraftsamling för psykisk hälsa, upptakt 2020

  Under hösten har arbetet fortsatt med att ta fram underlag för SKR:s initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa. I webbsändningen sammanfattas arbetet hitttills.

 • Fokus ekonomiskt bistånd

  Fokus för konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas, erfarenheter från SKR:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. Vidare lyfts viktiga frågor såsom Arbetsförmedlingens reformering och dess påverkan på ekonomiskt bistånd.
  Ekonomiskt bistånd
 • Hur upptäcka och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck?

  Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.
  Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg
 • Jämlikhet i hälsa- med Agenda 2030 som hävstång

  Välkommen till ett seminarium som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa?

 • Överkomliga bostäder för fler

  Välkommen till en seminariedag om vår kanske största utmaning, bostäder för alla till en rimlig kostnad.
  Byggande, Samhällsplanering
 • Prisutdelning och summering av Innovationsveckan

  Innovationsveckan avslutas med en webbsändning där vinnaren av Lätt att sprida-priset utses. Vi passar också på att summera Innovationsveckan.
  Forskning och innovation
 • Webbinarium: Mötesplatser - arenor för social hållbarhet

  Hur kan mötesplatser vara arenor för social hållbarhet? Vad är det som ger social hållbarhet när människor möts? Du är varmt välkommen till ett spännande webbinarium.
 • Webbsändning: Ägar- och ledningsprövning av huvudmän för fristående förskolor

  Med anledning av skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar hos fristående huvudmän anordnar SKL en webbsändning om hur kommunernas prövning avseende huvudmän för fristående förskolor kan gå till.
  Juridik, Förskola
 • Våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

  Socialtjänsten sliter idag med akuta insatser på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Hur kan socialtjänsten förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt?
  Social omsorg, Kvinnofrid
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

  Sändningen tar bland annat upp digitala verktyget Hejsvenska samt inspirationsmaterial om att motverka könsskillnader i skolresultat.

  Skola
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?
  Social omsorg, Kvinnofrid
 • Våldsbejakande extremism med inriktning på juridik

  Välkomna till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. SKL, och företrädare från Segerstedtsinstitutet kommer att lyfta juridik inom området samt visa på ett exempel på lokalt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland.
  Demokrati, Juridik, Trygghet och säkerhet
 • Stöd till förtroendevalda som utsatts för hot och hat - vad händer vid en polisanmälan

  Under detta kostnadsfria webbinarium kommer vi att samtala om hur demokrati- och hatgruppen vid Polismyndigheten arbetar. Vi kommer också att samtala kring Brottsoffermyndighetens arbete och stöd Tystna inte!

  Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Digitaliserad socialtjänst

  En digitaliserad välfärd framförs som svaret på många av våra behov och önskemål för den framtida socialtjänsten. Under en heldag ägnar vi oss åt att utforska möjligheter och hinder för en digitaliserad socialtjänst.
  Digitalisering, Social omsorg
 • Frukostseminarium om digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård

  Digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård utvecklas i allt snabbare takt. Vad innebär det för äldre patienter och patienter med kroniska sjukdomar? Det diskuteras på ett frukostseminarium den 12 september.
  Digitalisering, Hälsa och sjukvård
 • Behandlingsprogram för ungdomar med svåra beteendeproblem, vad fungerar?

  Välkomna till en heldag då vi presenterar och granskar ett antal manualbaserade behandlingsprogram för ungdomar med komplex beteendeproblematik.
  Social omsorg
 • Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften

  Trygghetsdagen kommer att fokusera på samverkan mellan kommun och polis samt medborgarlöften
  Trygghet och säkerhet
 • Inera extra ägarråd och bolagsstämma

  SKL Företag och Inera håller extra ägarråd och bolagsstämma för Inera.
  Digitalisering
 • Webbsändning: På gång inom EU, del 4

  Webbsändning som handlar om om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. I vårens fjärde och sista avsnitt djupdyker vi i Europaparlamentsvalet och du får höra mer om valdeltagandet i Sveriges kommuner samt i övriga av EU:s medlemsstater.
  Internationellt
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - skola

  Sändningen tar upp ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader samt verktygslådan "En rektors första hundra dagar".

 • Lyft språket på jobbet – möt rekryteringsutmaningen!

  Ett seminarium som tar upp strategier och verktyg som kan bidra till kompetensförsörjning genom att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.
  Arbetsgivarfrågor
 • Nationella läkemedelslistan – ett år kvar - INSTÄLLT

  Syftet med SKL:s och Ineras webbseminarier är att lyfta fram de frågor som är viktigast för regioner och kommuner under utveckling och införande av nationella läkemedelslistan och att ge deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt.
  Hälsa och sjukvård
 • När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsam

  Digitaliseringsrådet presenterar en ny rapport där sju kommunala tjänster har granskats i syfte att undersöka när digitala tjänster bli lönsamma. SKR lyfter vikten av att digitalisering och verksamhetsutveckling handlar om förändrade arbetssätt.
  Ledarskap, Politisk styrning
 • Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

  Unga är en viktig rekryteringsgrupp. Hur ser intresset för välfärdsjobben ut bland unga? Det är bara en av alla frågor som SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie som lanseras på seminariet.
  Arbetsgivarfrågor
 • Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet, webbsänding

  I arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det viktigt att också öka den digitala delaktigheten. Du får ta del av erfarenheter från Rättviks kommun. SKL sänder live om digital delaktighet ifrån Offentliga Rummet.

  Ledarskap, Politisk styrning
 • IBIC i ledning och styrning

  Välkommen till en halvdag där vi diskuterar hur man leder och styr förbi ”hindren” i IBIC (Individens Behov I Centrum) och istället använder det som ett verktyg för ökad kvalité och effektivitet. Lyssna till representanter från kommuner som har erfarenhet av att implementera och använda IBIC.
  Ledarskap, Social omsorg, Äldreomsorg
 • Digitalisering inom ekonomiskt bistånd

  SKL bjuder in till en halvdagskonferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Konferensen kan även följas via webben.
  Digitalisering, Ekonomiskt bistånd
 • Kompetens i dricksvattenkontrollen

  Välkommen till en konferens om kompetens inom dricksvattenkontrollen.

  Miljö
 • Socialtjänstens utmaningar och möjligheter

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen. Vi ägnar en heldag åt att ge information om de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna.
  Social omsorg
 • Digital transformation - hur börjar man, webbinarium

  Panelsamtal, reflexioner, erfarenheter och handfasta tips om digital kompetens och transformation av verksamheter. Du får möta Region Västerbotten, forskare och SKR.
  Ledarskap, Politisk styrning
 • Webbsändning: Uppdrag fullföljd utbildning

  En webbsändning om SKL:s arbete för att fler unga ska fullfölja sin utbildning.
  Arbetsmarknad, Skola
 • Webbsändning om Räddningstjänstpersonal i Beredskap – RiB 19

  Med anledning av att det tecknats ett nytt avtal för Räddningstjänst i Beredskap – RiB 19 håller SKL och Sobona en webbsänd konferens om det nya avtalet.
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Hemsjukvård i utveckling

  Välkommen till en dag då vi ska genomlysa hemsjukvården, få en gemensam bild av fakta, avliva några myter och ta del av möjliga vägar till omställning mot en nära vård.
 • Webbsändning: På gång inom EU, del 3

  Webbsändning som handlar om om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. Det här avsnittet fokuserar bland annat på valet till Europaparlamentet och vi direktsänder från Europaförum i Hässleholm.
  Internationellt
 • Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald, webbinarium

  Det kostnadsfria webbinariet ger en introduktion för den politiska ledningen i kommuner och regioner i att leda och driva verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Detta är en satsning på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering.
  Politisk styrning
 • Tvärprofessionellt arbete för att främja barns utveckling

  Konkreta modeller från Gotland, Falun och Stockholm för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.
  Social omsorg
 • Ägarråd Inera AB

  SKL Företag arrangerar ägarråd för Ingera AB. Du som är ombud har fått en inbjudan att delta via e-post. Mötet är digitalt.
  Digitalisering
 • Omställning till Nära vård

  Personcentrering, proaktivt arbete och prioriteringsplattformen -hur får vi ihop det?
  Hälsa och sjukvård
 • Webbsändning: Språkstöd och integration för föräldralediga 

  Webbsändning med anledning av en kommande utlysning av statsbidrag där insatser för att underlätta etableringen för bland annat föräldralediga är prioriterade.
  Integration, Skola
 • Öppet samtal i demokratins namn - två perspektiv som möts

  SKL tillsammans med Medieinstitutet FOJO bjuder in till ett webbinarium där vi diskuterar den allt hårdare tonen i det demokratiska samtalet. Vi kommer att samtala om att förtroendevalda och journalister båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld.
  Demokrati, Politisk styrning
 • Missbruk och beroende hos barn, unga och unga vuxna. Vad beror det på? Vad kan vi göra?

  Heldagskonferens om de senaste rönen kring samsjuklighet, behandling och samverkan.
  Social omsorg
 • Lansering av nyckeltal som stödjer genomförandet av Agenda 2030

  Från och med den 25 mars 2019 hittar du i databasen Kolada ett nyckeltalsurval som stöd för Agenda 2030. I samband med lanseringen bjuder Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) in till ett lunchseminarium. Du kan också se presentationen via webben.
  Demokrati, Politisk styrning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom socialtjänsten

  Diagnoserna inom det neuropsykiatriska fältet blir allt fler och verksamma inom socialtjänsten efterfrågar mer kunskap. Den 9 april arrangerar vi därför en heldag med en bred genomgång av det aktuella kunskapsläget kring diagnoser, samsjuklighet och behandlingsalternativ. Vi kommer också att belysa frågor kring samverkan.
 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

  SKL samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Webbinariet är kostnadsfritt.
  Demokrati, Politisk styrning
 • Webbinarium om Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018

  Tema i rapporten är riskkommunikation och individens beredskap.
  Trygghet och säkerhet
 • Webbsändning: På gång inom EU

  Välkommen till en direktsänd webbsändning som tar upp aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.
  Internationellt
 • Webbsändning: Nationella läkemedelslistan

  Lagen om en nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 juni 2020, och senast två år senare ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via listan. För landsting, regioner och kommuner innebär detta att ett omfattande förändringsarbete behöver göras, både för att anpassa IT-system och arbetssätt.
 • Webbsändning: Aktuellt från SKL - Skola

  Programmet tar upp nya rapporter och information från SKL inom skolområdet
  Skola
 • Webbsänd kort introduktion av God revisionssed 2018

  God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställs i oktober för att tillämpas under mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik med mera. Under denna öppna webbsändning ger dig en kort introduktion om den nya seden.
  Revision
 • Webbinarium om hat och hot – Tema jämställd makt

  Under webbinariet samtalar vi om hur förtroendevalda kvinnor och män upplever förutsättningar för det demokratiska uppdraget, och hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete.
  Jämställdhet, Politisk styrning
 • Trygghetsdag 2019

  Konferens om samverkan mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete.
  Trygghet och säkerhet
 • Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

  Vid seminaret tittar vi närmare på språkombud och diskuterar hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård.
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Integration
 • Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

  Att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för offentlig sektor. Välkommen till ett seminarium om tydligare spelregler för införandet av digitala tjänster i Sveriges hälso- och sjukvård.
 • Informationsmöte om lagkrav om obligatorisk e-fakturering vid inköp

  Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling ikraft. Informationsmötet den 6 december handlar om vad lagkravet innebär samt om det stöd som finns i form av material, film m.m.
 • Hot och hat – en jämställdhetsfråga

  Välkommen till ett webbseminarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda som en jämställdhetsfråga. Vi samtalar om hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete.
  Jämställdhet, Politisk styrning
 • Det demokratiska samtalet – har fått en hårdare ton, webbinarium

  Sociala medier är positivt för att mötas, diskutera och bidra till samhällsförändring, men tyvärr är det även ett verktyg som används för hot och hat. Förtroendevalda utsätts också för drev från anonyma personer, och troll. Inspiratör är Vian Tahir, Nätsäkerhetsexpert.
  Demokrati, Politisk styrning
 • Att leda fullmäktiges arbete, webbsändning

  Presidiekonferensen Att leda fullmäktiges arbete erbjuder vi dig nu också att se konferensen via en inspelad webbsändning. Eftersändningen går att se fram tills 31 mars 2019.
  Demokrati
 • Webbkonferens: Kontaktcenter

  Välkommen till en webbkonferens om att utveckla medborgarservicen i en kommun eller region genom ett kontaktcenter eller medborgarkontor.
  Kommunikation
 • Webbkonferens: Internkommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om internkommunikation.
  Kommunikation
 • Webbinarium om tillgänglig video: vad är det och hur gör du?

  Vi går igenom vad WCAG 2.1 säger om tillgänglig video och om vad som krävs för att uppfylla kraven i praktiken.
  Kommunikation, Tillgänglighet
 • Webbkonferens: Kriskommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner.
  Kommunikation
 • Socialtjänstens framtidsfrågor

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen och dagen syftar till att ge insyn i de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna.
 • Kommunal klassificeringsstruktur,  KLASSA

  Välkommen till ett seminarium om KLASSA och metoden för klassificering. Representanter från några kommuner och ett landsting berättar om hur de arbetar med klassificering med stöd av KLASSA.
  Juridik
 • Planering och finansiering för miljökontor

  Välkommen till en workshop där vi bland annat fördjupar oss i hur man arbetar med SKL:s nya koncept för behovsutredningar, SKL:s nya förslag på behovsstyrd taxa och vad arbetet med att ta fram timavgifter kan innebära.
  Miljö
 • Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget

  Fokus under dagarna är på aktuella resultat samt hur hat och hot som finns i digitala miljöer kan förebyggas. Du kommer att få möta forskare, Polismyndigheten och SKL:s medarbetare som arbetar med frågan samt ta del av lokala exempel.
  Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
 • Att leda med tillit inom socialtjänsten, hur fungerar det i praktiken?

  Under en heldag ägnar vi oss åt att fördjupa oss i de delar
  av Tillitsdelegationens arbete som har bäring på socialtjänstens arbete och framtida organisering.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!